ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-forward.-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: forward., *forward.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forward. Steady, boy.ลุยเลย ทหารข้า Labyrinth (1986)
No, miss, but there are a couple of boats all the way forward. This way, I'll lead you.มีอีก 2 ลำตอนหน้าโน่น มา ผมนำเอง Titanic (1997)
Lean forward. Lean. Smile.ชิดเข้ามาก ชิดอีก ยิ้มซิ My Tutor Friend (2003)
Extra lavatory forward. Locks are digital on 29 and keyed on this.ตำรวจวอชิงตันพบศพเขา ที่แครอน ในจอร์จทาวน์ ดัคกี้กับแอบบี้จะตามรายงานให้ทราบ Yankee White (2003)
Slide your foot forward. That's it.เลื่อนเท้าไปข้างหน้า Memoirs of a Geisha (2005)
look... forward. What?มอง ข้างหน้าสิ/ อะไร? Initial D (2005)
Myung-sik, look forward. Keep your arms up high.เมยียงซิก ทำต่อไป ยกแขนสูง ๆ A Millionaire's First Love (2006)
Step forward. Come on. And bring your bag with you.เดินมาข้างหน้าหน่อย หยิบกระเป๋ามาด้วย Like Stars on Earth (2007)
- All right, let's move forward. Next.- เดินมาเลยครับ ต่อเลยครับ Eagle Eye (2008)
We'll take the hit and we'll go forward. It's just money.เรายอมรับโทษแล้วว่ากันต่อไป ก็แค่เงิน A Vision's Just a Vision (2008)
I'm really happy for you and Derek and that you guys are moving forward. i am...จริงๆ ฉันยินดีกับเธอและเดเรค ที่ความสัมพันธ์คืบหน้าไปอีกขั้น Here Comes the Flood (2008)
Fast forward. Fast forward.ไปข้างหน้าเร็ว ๆ... Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forward.He slowly moved forward.
forward.He took a step forward.
forward.I dared not go forward.
forward.I moved a chesspiece on the board one forward.
forward.I think you had better look forward.
forward.Kick with your legs straight to go forward.
forward.Oh brother sky I take a step forward.
forward.Please refrain from pushing forward.
forward.Put this bench forward.
forward.She slowly moved forward.
forward.Sitting still he tried to put his best foot forward.
forward.Social conditions are going backward rather than forward.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, a.
   1. Near, or at the fore part; in advance of something else;
    as, the forward gun in a ship, or the forward ship in a
    fleet.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready; prompt; strongly inclined; in an ill sense,
    overready; too hasty.
    [1913 Webster]
 
       Only they would that we should remember the poor;
       the same which I also was forward to do. --Gal. ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Nor do we find him forward to be sounded. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Ardent; eager; earnest; in an ill sense, less reserved or
    modest than is proper; bold; confident; as, the boy is too
    forward for his years.
    [1913 Webster]
 
       I have known men disagreeably forward from their
       shyness.               --T. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. Advanced beyond the usual degree; advanced for the season;
    as, the grass is forward, or forward for the season; we
    have a forward spring.
    [1913 Webster]
 
       The most forward bud
       Is eaten by the canker ere it blow.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, n. [OE., fr. AS. foreweard; fore before +
   weard a ward. See {Ward}, n.]
   An agreement; a covenant; a promise. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Tell us a tale anon, as forward is.   --Chaucer.
   Forward

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, Forwards \For"wards\, adv. [AS. forweard,
   foreweard; for, fore + -weardes; akin to G. vorw[aum]rts. The
   s is properly a genitive ending. See {For}, {Fore}, and
   {-ward}, {-wards}.]
   Toward a part or place before or in front; onward; in
   advance; progressively; -- opposed to backward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, v. t. [imp. & p. p. {Forwarded}; p. pr. &
   vb. n. {Forwarding}.]
   1. To help onward; to advance; to promote; to accelerate; to
    quicken; to hasten; as, to forward the growth of a plant;
    to forward one in improvement.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forward; to send toward the place of destination;
    to transmit; as, to forward a letter.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top