ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vexation*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vexation, -vexation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vexation(n) ความหงุดหงิด, See also: ความรำคาญใจ, Syn. annoyance, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin, trouble

English-Thai: Nontri Dictionary
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเดือดร้อน(n) trouble, See also: vexation, torment, Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน, Ant. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย, Example: บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมมีลักษณะเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเดือดร้อน[khwām deūatrøn] (n) EN: trouble ; vexation ; torment  FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vexation (n) vˈɛksˈɛɪʃən (v e1 k s ei1 sh @ n)
vexations (n) vˈɛksˈɛɪʃənz (v e1 k s ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, / ] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery, #11,539 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}vexation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P) [Add to Longdo]
悔し涙;悔やし涙[くやしなみだ, kuyashinamida] (n) vexation; chagrin [Add to Longdo]
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation [Add to Longdo]
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges [Add to Longdo]
煩い[わずらい, wazurai] (n) worry; agony; vexation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vexation \Vex*a"tion\, n. [L. vexatio: cf. F. vexation.]
   1. The act of vexing, or the state of being vexed; agitation;
    disquiet; trouble; irritation.
    [1913 Webster]
 
       Passions too violent . . . afford us nothing but
       vexation and pain.          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       Those who saw him after a defeat looked in vain for
       any trace of vexation.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The cause of trouble or disquiet; affliction.
    [1913 Webster]
 
       Your children were vexation to your youth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A harassing by process of law; a vexing or troubling, as
    by a malicious suit. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Chagrin; agitation; mortification; uneasiness; trouble;
     grief; sorrow; distress. See {Chagrin}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vexation
   n 1: anger produced by some annoying irritation [syn:
      {annoyance}, {chafe}, {vexation}]
   2: the psychological state of being irritated or annoyed [syn:
     {irritation}, {annoyance}, {vexation}, {botheration}]
   3: something or someone that causes anxiety; a source of
     unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's
     a major worry" [syn: {concern}, {worry}, {headache},
     {vexation}]
   4: the act of troubling or annoying someone [syn: {annoyance},
     {annoying}, {irritation}, {vexation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top