ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*peregrine*

P EH1 R AH0 G R IY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peregrine, -peregrine-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peregrine(adj) ต่างแดน, See also: ต่างชาติ, ต่างด้าว
peregrine(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, See also: ซึ่งเดินทางไป, ซึ่งอพยพไป, Syn. mobile, wandering

English-Thai: Nontri Dictionary
peregrine(adj) แปลก, ต่างแดน, ต่างถิ่น, ต่างด้าว, ต่างประเทศ
peregrine(n) เหยี่ยวนกเขาใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you know there's a peregrine falcon nestคุณรู้ไหมมันมีรังนกเหยี่ยวเขาใหญ่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
The swabs from the glancing blow to the ulna contain concrete aggregate, traces of dried algae and peregrine falcon feces.ผ้าก็อซซับแผลจากที่ระเบิด ตรงกระดูกปลายแขน ประกอบด้วย ส่วนผสมของคอนกรีต ร่องรอยของสาหร่ายแห้ง และอุจจาระของเหยี่ยวเพเรกริน The Blood from the Stones (2013)
And peregrine falcons are quite rare, so that must be a clue.และเหยี่ยวเพเรกรินค่อนข้างพบยากมาก ดังนั้นจะต้องมีเงื่อนงำแน่ The Blood from the Stones (2013)
The only local pair of peregrine falcons are nesting here underneath the Benjamin Banneker, um, มีเหยี่ยวเพเรกรินเพียงคู่เดียว ทำรังที่นี่ อยู่ใต้เบนจามิน แบนเนเกอร์ เอิ่ม The Blood from the Stones (2013)
Ms. Peregrine...มิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The Headmistress, Miss Peregrine...ครูใหญ่ในบ้านนั้น มิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
"With admiration, Alma Peregrine."ด้วยความชื่นชม เอ็มม่า เพเรกริน อืม.. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
That's a peregrine falcon.เหยี่ยวเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Peregrine, like the Headmistress?เพเรกริน เหมือนชื่อครูใหญ่ของปู่เลย Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
"Hey Ms. Peregrine, Its me Jake I am Abe Portman's grandson.เฮ้.. คุณเพเรกริน นี่ผมเจคนะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Please Jake Ms. peregrine's waiting.ได้โปรดแจ๊ค... มิสเพเรกรินรออยู่ เขาแห็นเธอตอนอยู่บนเรือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine. Delighted to meet you.ฉัน เพเรกริน ยินดีที่เจอเธอน่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Sorry Ms. Peregrine. How many carrots you need for supper?โทษค่ะมิสเพเรกริน เย็นนี้ใช้แครอททั้งหมดกี่หัวค่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine there's a policemen at the door. He says it's about the pub.มีสเพเรกริน ตำรวจมาที่หน้าบ้าน เกี่ยวกับเรื่องที่ร้านเหล้าค่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine guessed and she's always right.มิสเพเรกรินทายไว้ เธอทายถูกเสมอ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The fact we are not all eight years of old's seems to have eluded Ms. Peregrine.เราไม่ใช่เด็กเล็กๆ ที่คอยหาทางหลบ ไม่กินมื้อเย็นน่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Who is she? Mrs. Peregrine, you know her?เธอเป็นใคร มิสเพเรกรินรู้จักเธอไหม Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Dearest Peregrine:ถึงมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I need to see to Ms. Peregrine first.พี่ต้องไปหามิสเพเรกรินก่อน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine, if my grandpa was involved with dangerous peopleมิสเพเรกริน ถ้าคุณปู่ของผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอันตราย Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Between Ms. Peregrine rules and my ******* not to scare you off.เป็นเพราะกฎมิสเพเรกริน และเพื่อนตัวน้อยในบ้าน ที่ไม่อยากให้นายกลัวจนหนีไป Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
If it really was one, you have to tell Ms. Peregrinee.ถ้าเป็นพวกนั้น เธอต้องไปบอกมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
But Ms. Peregrinee .. had to make this one in a rush.แต่มิสเพเรกริน ต้องเร่งรัดสร้างวังวนนี้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Miss Peregrine! Come quickly!มิสเพเรกรินมาเร็วเข้า มิสอโวเซ๊ทฟื้นแล้ว Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Oh Miss Peregrine!โอ้.. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
If Ms. Peregrine's not here to reset the loop tomorrow night...ไม่กลับ ถ้ามิสเพเรกรินไม่อยู่ฉันกังวลเพียงพรุ่งนี้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Don't cry, Miss Peregrine will find you another lovely house... somewhere else.อย่าร้องไห้ มิสเพเรกรีนจะหาบ้านใหม่ให้หนูได้แน่ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine's address from him, but alas... my traveling companion got to him before I did... and as you know, there's no stopping a hungry Hollowgasts.และอย่างที่รู้ ไม่มีอะไรหยุดความหิว ของพวก "ฮอลโลว์กาสต์" ได้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Miss. Peregrinee what a pleasure to meet you, at last!มิสเพเรกริน ดีใจจัง ในที่สุดก็ได้เจอกัน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Peregrine keep her weapon?ในนั้น ไปกัน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Now I can't talk long, so just tell Miss Peregrine that I'm at the airbase, and I'm fine.ตอนนี้ฉันพูดนานไม่ได้ บอกมิสเพเรกริน ฉันอยู่ที่ฐานทัพอากาศ ฉันปลอดภัยดี Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Peregrinee? - Gone.ไม่มี Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
All I needed was a few minutes to get the location of Miss. Peregrine's loop from him.ทั้งหมดที่ฉันขอเพียงเวลาไม่กี่นาที หรือเอาที่อยู่ของมิสเพเรกริน จากเขา Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Save the Ms. Peregrine.ช่วยมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Death for your beloved Jake and Miss Megan Peregrinee... and everlasting life for me.ความตายของคนที่แกรัก เจค และมิสเพเรกริน และฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาล Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
You've lost Miss. Peregrine.แกเสียมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I'll go find Miss. Peregrinee.ฉันจะไปหามิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
No, I promised Miss Peregrine that I'd look after you all and with her injured and you without a loop...ไม่... ฉันสัญญากับมิสเพเรกรินว่า ฉันจะดูแลทุกคน แม้นว่าเธอบาดเจ็บ และไม่มีวังวน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Jonathan Peregrine Danvers. Born in Bootle. Took elocution lessons.Jonathan Peregrine Danvers, geboren in Brough, Unterricht in Rhetorik. Living in Harmony (1967)
Well, the brilliant Peregrine Devlin.Ah, der brillante Peregrine Devlin. Theater of Blood (1973)
Long-range sensors are detecting a modified Peregrine-class courier ship lightly armed, one-man crew, bearing 268 mark 301.Laut Sensoren ist es ein modifiziertes Kurierschiff der Peregrine-Klasse mit leichter Bewaffnung, ein Mann Besatzung, Kurs 268, 301. Heart of Stone (1995)
The Maquis use Peregrine-class courier ships.Die Maquis benutzen Kurierschiffe der Peregrine-Klasse. Heart of Stone (1995)
Today the stock market hit a new low due to the liquidation of Peregrine investments.Heute erreichte der Aktienmarkt einen neuen Tiefstand. Grund dafür ist die Insolvenz von Peregrine. Viele verkauften aus Angst ihre Aktien. Snow Flower and the Secret Fan (2011)
The headmistress, Miss Peregrine, was very clever.Die Direktorin, Miss Peregrine, war sehr klug. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Alma Peregrine.Alma Peregrine. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
That's a peregrine falcon.Das ist ein Peregrine-Falke. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
A peregrine like the headmistress?Ein Peregrine, wie die Direktorin? Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Hey, Miss Peregrine.Hey, Miss Peregrine. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Miss Peregrine's waiting. She saw you on the ferry.Miss Peregrine sah dich auf der Fähre. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Miss Peregrine.Miss Peregrine. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวเพเรกริน[yīo phērēkrin] (n, exp) EN: Peregrine Falcon  FR: Faucon pélerin [ m ] ; Faucon des perdrix [ m ] ; Gros Émouchet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PEREGRINE P EH1 R AH0 G R IY2 N
PEREGRINES P EH1 R AH0 G R IY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, ] falcon; peregrine falcon (Falco peregrinus), #20,827 [Add to Longdo]
游隼[yóu sǔn, ㄧㄡˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] peregrine falcon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はやぶさ(P);ハヤブサ, hayabusa (P); hayabusa] (n) (uk) falcon (esp. the peregrine falcon, Falco peregrinus); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peregrine \Per"e*grine\ (p[e^]"[-e]*gr[i^]n; 277), n.
   The peregrine falcon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peregrine \Per"e*grine\ (p[e^]r"[-e]*gr[i^]n; 277), a. [L.
   peregrinus. See {Pilgrim}.]
   Foreign; not native; extrinsic or from without; exotic.
   [Spelt also {pelegrine}.] "Peregrine and preternatural heat."
   --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Peregrine falcon} (Zool.), a courageous and swift falcon
    ({Falco peregrinus}), remarkable for its wide distribution
    over all the continents. The adult plumage is dark bluish
    ash on the back, nearly black on the head and cheeks,
    white beneath, barred with black below the throat. Called
    also {peregrine hawk}, {duck hawk}, {game hawk}, and
    {great-footed hawk}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peregrine
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   n 1: a widely distributed falcon formerly used in falconry [syn:
      {peregrine}, {peregrine falcon}, {Falco peregrinus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top