ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*paiute*

P AY1 Y UW0 T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paiute, -paiute-
Possible hiragana form: *ぱいうて*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Piutes loaned me two of their trackers.Die Paiuten stellten mir 2 ihrer Fährtenfinder zur Verfügung. Alethea (1973)
Paiute chief.Der Häuptling der PaiuteBreakheart Pass (1975)
(SPEAKS PAIUTE)(spricht PaiuteBreakheart Pass (1975)
- (GIVES ORDERS IN PAIUTE) - (WHOOPING)- (gibt Befehle auf Paiute) - (Geschrei) Breakheart Pass (1975)
(SPEAKS PAIUTE)(spricht PaiuteBreakheart Pass (1975)
(SHOUTS IN PAIUTE)(ruft auf PaiuteBreakheart Pass (1975)
PAIUTE RESERVATION, NEVADAPaiute Reservation, Nevada Ghost Dance (2005)
Some Paiutes jumped the reservation.Ein paar Paiutes sind aus dem Reservat geflohen. Broken Trail (2006)
Man says there's Paiute trouble to the east.Der Mann sagt, im Osten gibt es Ärger mit Paiutes. Broken Trail (2006)
He says that we are in Paiute country now.Er sagte, wir befänden uns in Paiute-Land. Meek's Cutoff (2010)
Might be Paiute.Könnte ein Paiute sein. Meek's Cutoff (2010)
I ain't seen shooting' like that since Bat Masterson killed that Paiute chief.Solche Schüsse hat's nicht gegeben, seit Masterson den Paiute-Häuptling erschoss. Destry Rides Again (1939)
Look Colonel, every other tribe - the Arapahos, the Paiutes, the Comanches - will use this as an excuse to join with the Cheyenne on the warpath.Jeder andere Stamm - die Paiute, die Comanchen - werden das als Entschuldigung nutzen, den Cheyenne auf den Kriegspfad zu folgen. The Guns of Fort Petticoat (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAIUTE    P AY1 Y UW0 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paiute
   n 1: a member of either of two Shoshonean peoples (northern
      Paiute and southern Paiute) related to the Aztecs and
      living in the southwestern United States [syn: {Paiute},
      {Piute}]
   2: the Shoshonean language spoken by the Paiute

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top