ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*diffident*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: diffident, -diffident-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffident(adj) ประหม่า, See also: ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียมอาย, Syn. coy, coquettish, demure
diffidently(adv) อย่างประหม่า, See also: อย่างเหนียมอาย, Syn. shyly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เกรงใจ(adj) diffident, See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence, Example: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ, Thai Definition: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
เอียงอาย(adj) shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย(adv) shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย(v) be shy, See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กน้อยวัยสิบหกเอียงอายที่จะยอมเผยว่าในคราอ่อนวัยครั้งครานั้นได้ตกเป็นของใคร, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
กระดาก(v) be embarrassed, See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed, Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ, Example: ฉันรู้สึกกระดากมากที่จะเอ่ยปากขอยืมเงินจากเพื่อน, Thai Definition: ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffident (j) dˈɪfɪdənt (d i1 f i d @ n t)
diffidently (a) dˈɪfɪdəntliː (d i1 f i d @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schüchterndiffident [Add to Longdo]
schüchtern {adv}diffidently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffident \Dif"fi*dent\, a. [L. diffidens, -entis, p. pr. of
   diffidere; dif- = dis + fidere to trust; akin to fides faith.
   See {Faith}, and cf. {Defy}.]
   1. Wanting confidence in others; distrustful. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       You were always extremely diffident of their
       success.               --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting confidence in one's self; distrustful of one's own
    powers; not self-reliant; timid; modest; bashful;
    characterized by modest reserve.
    [1913 Webster]
 
       The diffident maidens,
       Folding their hands in prayer.    --Longfellow.
 
   Syn: Distrustful; suspicious; hesitating; doubtful; modest;
     bashful; lowly; reserved.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffident
   adj 1: showing modest reserve; "she was diffident when offering
       a comment on the professor's lecture"
   2: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident and
     abashed"; "problems that call for bold not timid responses";
     "a very unsure young man" [syn: {diffident}, {shy}, {timid},
     {unsure}] [ant: {confident}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top