ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*粮票*

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 粮票, -粮票-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bring a case of ration cards and you want them thrown in the river?[CN] 我带来一盒子的粮票 你让扔进河里? Oorlogswinter (2008)
Get you some food stamps.[CN] 买点粮票 Black Knight (2001)
- They're food stamps.[CN] - 是粮票 - 我很好,谢谢 In America (2002)
Going to school with two babies and being on welfare and having food stamps and Medicaid cards.[CN] 上学的两个孩子和 作为福利 并有粮票 和医疗补助卡。 Artifact (2012)
I didn't know the hotel took food stamps.[CN] 我不知道这家饭店 肯收救济粮票 Lovewrecked (2005)
They will give you money for meals and food coupons[CN] 人家一给饭钱 二给粮票 Xu Mao and his Daughters (1981)
It won't include much fish.[CN] 现在我的粮票快用完了 所以做饭要容易很多 Episode #1.3 (2014)
I'll give you $250 worth of food stamps.[CN] (不, 我准备给你价值250的粮票) Postal (2007)
You receive the same food stamps as we, the ones you disdain and fight against.[CN] 你们和我们这些你们鄙视并与之斗争的人 一样可以拿到粮票 Sophie Scholl: The Final Days (2005)
These are stamp stamps.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs21\bord1\shad1\2cH111211\b0}粮票 {\fnMicrosoft YaHei\fs14\bord1\shad1\2cH111211\b0}Food stamps. NSFW (2016)
Make sure you use the food coupons before they expire.[CN] 一定要在粮票过期前用掉 The Mirror (1997)
I have a Work permit, grain coupons and money.[CN] 有工作证 粮票 还有钱 Under the Hawthorn Tree (2010)
Do we need food coupons?[CN] 你们吃饭不用粮票? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Do we need food coupons? Ga joi Heung Gong (1983)
A fist full of food stamps in the other.[CN] 和... 拳头全在对方粮票 Artifact (2012)
All right, tell you what I'm gonna do.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs21\bord1\shad1\2cH111211\b0}你知道粮票长啥样吗 {\fnMicrosoft YaHei\fs14\bord1\shad1\2cH111211\b0}You even know what food stamps look like? NSFW (2016)
I finally broke down when-- this was kind of a prideful thing, but I'd never even had food stamps until a month and a half ago.[CN] 我终于崩溃了 当 - 这是那种一个骄傲的事情, 但我从来没有什 有粮票,直到 American Winter (2013)
They must all write to their families to ask them to send food stamps.[CN] 动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面 The Ditch (2010)
The food stamps were people-- it was for the needy.[CN] 粮票是人们 - 它是为有需要的人。 American Winter (2013)
We need to pray that we get our food stamps next week.[CN] 我们需要祈祷 我们得到我们的 下周粮票 American Winter (2013)
You can't take something from me? Take the stamps.[CN] 我也不能给你什么, 你就拿着粮票 In America (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top