ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頭部外傷

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭部外傷-, *頭部外傷*
Japanese-English: EDICT Dictionary
頭部外傷[とうぶがいしょう, toubugaishou] (n) head injury [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We gotta move fast.[JA] 頭部外傷で出血大量 搬送する A Problem House (2013)
I GOT HEAD TRAUMA, SIX-YEAR-OLD GIRL, SHE'S FADING![CN] 我這裏有頭部外傷六歲小女孩 她快不行了 Olympus Has Fallen (2013)
Take my amputation and the head trauma, too.[CN] 帶上我的截肢病人和頭部外傷病人 Suicide Is Painless (2010)
Massive head trauma, car accident.[JA] 自動車事故による 重症頭部外傷[脳外傷]だ Demolition (2015)
Head injury. Number eight.[JA] 頭部外傷 8番だ The Huntsman: Winter's War (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top