ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -许-, *许*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[许, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  午 (wǔ ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 263

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much, #541 [Add to Longdo]
[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
[Xǔ, ㄒㄩˇ, / ] surname Xu, #1,828 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to allow; to permit; to praise; somewhat; perhaps, #1,828 [Add to Longdo]
[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]
[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow, #2,130 [Add to Longdo]
可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit, #5,546 [Add to Longdo]
[xǔ kě, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] to allow; to permit, #5,920 [Add to Longdo]
[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't, #6,499 [Add to Longdo]
[tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ, / ] special permission, #9,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe.[CN] 也 Tammy and the Bachelor (1957)
Maybe.[CN] 或吧. 9½ Weeks (1986)
- Maybe.[CN] - 也 Saturday Night Fever (1977)
Might be.[CN] 也 The Yearling (1946)
Can.[CN] 也 Champion (1949)
Perhaps.[CN] 也 Perhaps. The City of the Dead (1960)
Stop that![CN] 不喝! Here Is Your Life (1966)
- Maybe.[CN] - 也 I Wake Up Screaming (1941)
Maybe.[CN] 或 Spartacus (1960)
Maybe.[CN] 或吧. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
Maybe.[CN] -或是吧 Frenzy (1972)
- Perhaps.[CN] - 也是吧 2010: The Year We Make Contact (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top