ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰-, *舰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舰, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] warship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 851

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] warship, #6,797 [Add to Longdo]
[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet, #7,992 [Add to Longdo]
[qí jiàn, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] flagship, #8,608 [Add to Longdo]
[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship, #11,837 [Add to Longdo]
[jūn jiàn, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄢˋ, / ] warship; military naval vessel, #13,931 [Add to Longdo]
[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels, #16,515 [Add to Longdo]
驱逐[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] destroyer (warship), #19,475 [Add to Longdo]
航空母[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] aircraft carrier, #20,175 [Add to Longdo]
巡洋[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] cruiser (warship); battle cruiser, #25,662 [Add to Longdo]
[jiàn chuán, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] warship, #28,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things ain't goin' wrong. I'm gettin' a medal. I get to the Admiral, I'm gettin' a medal.[CN] 我会得奖章的 我会找到队司令的 我会得奖章的 看着吧 2 Guns (2013)
Captain, this is Admiral Howard.[CN] 长 这里是霍华德将军 Captain Phillips (2013)
Director, you're closer than any of our subs.[CN] 你是指挥官 你的战最靠近战场 The Avengers (2012)
Boxer and Halyburton have arrived.[CN] 哈里伯顿号和拳师号航空母都已就位 Captain Phillips (2013)
They need you on the bridge.[CN] 你得去 The Avengers (2012)
To the bridge, now![CN] 快去桥! John Carter (2012)
Our best troops and fleetest ships are proven less than useless and now comes word that our last remaining squadron has been lost.[CN] 我们最精锐的部队、最精良的战 都无丝毫还手之力 前线传来消息说 那里最后守卫的部队也已经溃散了 John Carter (2012)
- Shadow![CN] -敌来了! John Carter (2012)
- Try the Admiral again for me.[CN] 再帮我接一次队司令 2 Guns (2013)
Only the great city of Helium dared resist, stood strong, matched Zodanga airship for airship, holding fast for a thousand years.[CN] 只有强大的"希雷姆"人敢于 做出抵抗,坚持对佐丹格 派出战,分庭抗礼 丝毫不让步,长达上千年 John Carter (2012)
We're deploying a SEAL team with USS Boxer and USS Halyburton as support.[CN] 我们在哈里伯顿号和拳师号航空母的帮助下部署海豹突击队 Captain Phillips (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top