ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沟壑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沟壑-, *沟壑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch, #38,229 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, I was in a ditch, up a cliff, out of step, ready to quit.[CN] 我,我站在沟壑之前,悬崖之上 抬起了脚步,准备着退出 I'm Not There (2007)
Huge swathes of East Africa's Great Rift are covered in tree-resistant volcanic ash...[CN] 东非大裂谷巨大的沟壑 覆盖着树抗性火山灰... Grass (2010)
The city was a caused an accident land, marked for deep ravinas.[CN] 整座城市位于丘陵地带之上 到处都被刻划着深深的沟壑 Stalingrad: June 1942-February 1943 (1974)
This river has cut the world's longest canyon system - a 1,000 mile scar clearly visible from space.[CN] 这条河冲蚀出了世界上最长的峡谷系 在太空中也能清楚地看到 这条长达1000英里的沟壑 Fresh Water (2006)
But the gorge was carved out by water.[CN] 除了水流雕琢出的峡谷沟壑 North America (2011)
What a Fissure![CN] 漂亮的沟壑! Free to Play (2014)
Here, the deep ravines and crevasses sometimes trap the unwary, and might provide the king of scavengers with a meal.[CN] 在这里 深深的沟壑和裂隙 有时是粗心大意者的陷阱 并可能成为拾荒者之王的盘中餐 South America (2012)
Wouldn't you like a guy like that?[CN] 我想要柔软的嘴唇 满脸的胡须 头发中间没有沟壑 Skins (2017)
From the dark depths of the trench, nutrient-rich currents well up towards the surface...[CN] 在黑暗的沟壑深处 丰富的养分成分涌向水面... Water (2010)
- Come on, Chris, there's ravines like this throughout the county.[CN] 来吧,克里斯,纵裂的 沟壑在郊区 Dark House (2014)
The GNOME project, with its graphical interface tries to fill that gap.[CN] GNOME项目,试图用图形界面 抹平这个沟壑 The Code (2001)
It's like a sort of chasm to the bottom of the world.[CN] 这就像是世界最底下的沟壑 Water (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top