ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唾手可得

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唾手可得-, *唾手可得*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach, #50,049 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now it's ours for the taking.[CN] 现在对我们只是唾手可得 I'm Looking Through You (1993)
That should come in handy now.[CN] 现在看来唾手可得 The Front (1976)
He was a thug that proved that he did not have the means to offer what he thought it could throw away.[CN] 他终于无奈地发现 以前唾手可得的, 如今却无能为力 L'amour braque (1985)
- Thought it'd be an easy nut to crack.[CN] - 因为他们认为它唾手可得 Pork Chop Hill (1959)
He's ready and able.[CN] 他唾手可得 The Legend of Paul and Paula (1973)
Very handy![CN] 唾手可得! How to Steal a Million (1966)
This is a ripe plum ready to fall.[CN] 这是一个成熟的果实,唾手可得 The Asphalt Jungle (1950)
We samurai can take whatever we want![CN] 所有的东西都是唾手可得 Kuroneko (1968)
And now she's a little closer.[CN] 现在她唾手可得 Nine Guests for a Crime (1977)
Women are too available, too easy.[CN] 女人太唾手可得 太易如反掌 Casanova 70 (1965)
(narrator) Tripoli, Libya's capital, was in O'Connor's grasp.[CN] 的黎波里,利比亚的首都, 对奥康纳来说是唾手可得 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
No, our success did not come easily.[CN] 288)}成功並非唾手可得 Papierove hlavy (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top