ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先决条件

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先决条件-, *先决条件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's one more thing, and this is paramount:[CN] 还有一项先决条件 Vidocq (2001)
You don't know the first thing about being a lawyer.[CN] 你不知道做一名律师的先决条件 The Change-Up (2011)
Discipline is a prerequisite.[CN] 纪律是先决条件 The Element of Crime (1984)
It was the first time it had ever occurred to Warren... that money and material possessions... were not a prerequisite for living happily in this world.[CN] 这是它第一次 曾经发生沃伦... 钱 和物质财富... 不是一个先决条件 生活愉快 在这个世界上。 Don Peyote (2014)
Before they can get a chance ... enemy planes will be blowing them apart.[CN] 但是先决条件看起来并不乐观 Rommel (2012)
Discipline is a prerequisite.[CN] ...纪律是先决条件 The Element of Crime (1984)
The condition is you must give us all your votes.[CN] 你所掌握的7票 要全部投给我们是先决条件 The Great White Tower (1966)
There's an I.Q. prerequisite, but there's no secret handshake.[CN] 有1 I. Q. 的先决条件, 但没有秘密的握手。 Reality Bites (1994)
And I think for the role of Lolita you'll agree that Beverly has all the right prerequisites.[CN] 而且我觉得《洛丽塔》里的这个角色 你也会觉得贝弗利占据了有利的先决条件 The Last of Robin Hood (2013)
American Naval forces, but his desperate gambit depends on one thing - the American fleet steaming in hot pursuit of the wounded Japanese carrier Force.[CN] 反伏击并予以歼灭 但山本这孤注一掷的一招要想成功, 必须满足一个先决条件: 美国人必须对受创的日军航母部队 Part III (1988)
Well, that's a first.[CN] 很好,这是先决条件. The Proposal (2009)
Our top priority is to find the missing children.[CN] 找到孩子是先决条件 Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top