ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

假冒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -假冒-, *假冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]
假冒[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, ] counterfeit object; fake, #145,612 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A whoremonger.[CN] -你这个假冒 Midnight Cowboy (1969)
An impersonation, see? A cinch to work.[CN] 假冒死者 易如反掌 Double Indemnity (1944)
I found a death certificate for a kid with the same name who died at birth, years before he pretended to sign for his inheritance.[CN] 很多年前,他假冒继承人签名 域奇,这里有没有暖气 Highlander (1986)
It's imitation.[CN] 它是假冒的。 The Thing (1982)
BOGUS BARONET[CN] 假冒的男爵 Libel (1959)
The president of this teamster local... set up a phoney welfare fund.[CN] 本地卡车司机的会长 设立了一个假冒的福利基金 The Conversation (1974)
You see, I rented this car with a fake set of credit cards, a phony driver's license, and I fixed it up all by myself, so nobody's going to catch us.[CN] 还是假冒的驾照 一切都是我自己编造的 这样才不会有人捉到我们 The Lineup (1958)
We have reason to believe that Mr. Bolton has somehow been tricked... into signing false death certifcates.[CN] 我們有理由相信 博爾頓先生陷入了... 簽署假冒死亡證明一案 Corridors of Blood (1958)
Alcoholic, fake folklorist...[CN] 酒鬼, 假冒民俗学者... Kidnapping, Caucasian Style (1967)
From what we have, it figures somebody to be impersonating a police officer.[CN] 根据我们所知道的 有人在假冒警察 Magnum Force (1973)
Now, if you don't mind, I would just as soon... not have to face that when I come home.[CN] 我一直都是在听些假冒专家 在以讹传讹 如果你不介意, 我想回家后... 尽量不谈这些 The Ugly American (1963)
He's lying! He's an imposter![CN] 他在说谎 他是假冒 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top