ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โกย

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกย-, *โกย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกย[V] run quickly, See also: flee, run away, scamper, Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: พอเห็นเสือเขาก็โกยแนบ, Thai definition: วิ่งหนีไปโดยเร็ว
โกย[V] shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
โกยท้อง[V] move the belly up and down by using hands, See also: massage the belly, Syn. ฝืนท้อง, Example: เขาใช้มือโกยท้องเพื่อให้หายแน่นท้อง, Thai definition: ใช้มือทั้ง 2 ช้อนท้องเพื่อให้หายแน่นท้องเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกยก. อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่าง ๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมาก ๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
โกยวิ่งหนีไปโดยเร็ว.
โกยท้องก. ฝืนท้อง, ใช้มือทั้ง ๒ ช้อนท้องเพื่อให้หายแน่นท้องเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kummerowia Striataโกยหั่งเช่า(พืช) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where you rake it in, while we sell our blood to the Red Cross. Don't tell us about any big favors you do.คุณกอบโกยขณะที่เราจะอดตาย ช่วยเราตรงไหน Punchline (1988)
The Irishman is here to take all you guineas' money.หนุ่มไอริชมาแล้ว มาโกยเงินพวกแกทุกคน Goodfellas (1990)
- Ah-- Oh, shit. - Put the money in the bag. Put the money in the fuckin´ bag!โกยเงินใส่ถุง โกยเงินมาสิโว๊ย Nothing to Lose (1997)
- Yeah.โกยเงินเข้ามา Nothing to Lose (1997)
If they're in this block and not carrying a Ieaf-bIower...ขืนมาเดินหิ้วที่โกยใบไม้แถวนี้ ฉันคงนึกว่าเป็น... Bringing Down the House (2003)
their profits coming in to Coca Cola.กอบโกยกำไรให้โคคา-โคลา ได้อย่างต่อเนื่อง The Corporation (2003)
So when you drink Fanta Orange that's the Nazi drink that was created so that Coke could continue making money while millions of people died.ดังนั้น เมื่อคุณดื่มน้ำส้มแฟนต้า นั่นคือเครื่องดื่มของนาซี มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โค้กกอบโกยเงินต่อไป The Corporation (2003)
Sharping their pitchforks?ไปซื้อที่โกยฟางเหรอ? ไม่ใช่! Shrek 2 (2004)
But look at Turley push the pile.ดูสิครับเทอร์ลี่โกยคนทั้งกอง The Longest Yard (2005)
He's the one that bombed out of the nationals.เขาเป็นคนที่โกยรางวัลทุกสถาบันกระจุยเลย Innocent Steps (2005)
However, as it reached Showa 20 (1945) in the Great Tokyo Firebombing of March 10, 10,000 were killed and Osaka and Nagoya and many other cities also saw heavy bombingแต่เมื่อย่างเข้า ปีโชวะที่ 20 ระหว่างการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ในโตเกียว ในวันที่ 10 มีนา มีผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน โอซาก้า นาโกย่า และเมืองอื่นๆ ก็ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักเช่นกัน Grave of the Fireflys (2005)
You always say that this is our busiest time.คุณพูดเสมอว่าช่วงนี้เป็นช่วงโกยเงิน The Holiday (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
โกยท้อง[v. exp.] (kōi thøng) EN: move the belly up and down by using hands ; massage the belly   
โกยสี่ตีนหมา[X] (kōi sī tīn mā) EN: ?   FR: ?
โกยอ้าว[v. exp.] (kōi āo) FR: fuir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rake in[PHRV] กวาด, See also: โกย
scat[VI] จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: โกยอ้าว, จ้ำอ้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize

English-Thai: Nontri Dictionary
fork(vt) ใช้ส้อมตัก,โกย,ทำให้แยกออก,ทำให้เป็นง่าม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
拾う[ひろう, hirou] Thai: โกย English: to gather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top