ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แก้ออก

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก้ออก-, *แก้ออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, in another sense, you are here until I notify the court that your anger issues have been resolved.คืองี้ ที่ว่าอยู่ที่เธอ อยู่นี่ จนกว่าดั๊นจะไปยืนยันกับศาล ว่าปมความโกรธของเธอ แก้ออกแล้ว The Angry Birds Movie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut free[PHRV] ปลด, See also: แก้ออก, ปล่อยเป็นอิสระ, Syn. cut loose
unhook[VT] ปลดตะขอออก, See also: แก้ออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unbotton, unlace, unlace, unlock, open
unravel[VI] แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind
unravel[VT] แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind
unreeve[VI] แก้ออก, See also: คลายออก
unreeve[VT] แก้ออก, See also: คลายออก
untruss[VI] แก้ออก, See also: คลาย, แก้มัด
untruss[VT] แก้ออก, See also: คลาย, แก้มัด
unwind[VT] คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่), See also: แก้ออก, คลายออก, Syn. undo, loose, untwist, untwine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbolt(อันโบลทฺ') vt. ถอดกลอน,เปิดประตู,คลายออก,แก้ออก -S.open,release
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด
uncoil(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กางออก,ขยายออก
unhitch(อันฮิทชฺ') adj. ปลด,ถอดออก,แก้ออก,ปลดเงื่อน, Syn. unfasten
unlay(อันเล') vt.,vi. คลาย,หย่อน,หลวม,แก้ออก
unleash(อันลี?') vt. ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ,แก้ออก, Syn. free,release
unswathe(อันสเวธ') vt. แก้ผ้าพันแผลออก,แก้ออก
untie(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
unwrap(อันแรพ') vi. คลี่ออก,แก้ออก,แก้ห่อ,เปิดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
bare(vt) แก้ออก,เปลือย,เปิดออก
extricate(vt) คลี่คลาย,แก้ไขได้,แก้ออก,ทำให้หลุด
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
undo(vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย
unfold(vt) แก้ออก,คลี่,ตีแผ่,แฉ,อธิบาย
unlace(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดออก
unpack(vt) แก้ออก,เอาออก,รื้อออก,เปิดออก
untie(vt) แก้ออก,คลาย,ปล่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top