ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การประชุม

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การประชุม-, *การประชุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประชุม[N] meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[N] video conference

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teleconferenceการประชุมทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
teleconferenceการประชุมทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videoteleconferenceการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoteleconferenceการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audioteleconferenceการประชุมทางไกลโดยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
teleconferenceการประชุมทางไกล
การประชุมที่จัดโดยผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ห่างกันคนละสถานที่ วิธีการคือ จะต้องมีระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูดคุยกันได้ และเห็นหน้ากันและกันได้ ระบบประชุมทางไกลในปัจจุบันมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เพื่อบีบอัดภาพผู้เข้าร่วมประชุมก่อนส่งผ่านระบบโทรคมนาคม และขยายภาพที่ได้รับเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เห็น [คอมพิวเตอร์]
World Economic Forumการประชุมเศรษฐกิจโลก [ธุรกิจ]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Extraordinary meetingการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดว่านอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้งแล้ว การประชุมในครั้งอื่น ๆ ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ โดยบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น [ตลาดทุน]
Business meetingsการประชุมทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Congresses and conventions ; Meetingsการประชุม [TU Subject Heading]
Internet videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Stockholders' meetingsการประชุมผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง The Great Dictator (1940)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
You oughta be at that hair-splitters' convention.แน่ ๆ คุณจะอยู่ที่การประชุมที่ผมแยก ' 12 Angry Men (1957)
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
-He wants a meeting today.- เขาต้องการให้การประชุมในวันนี้ The Godfather (1972)
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo The Godfather (1972)
They want to have a meeting with me, right?พวกเขาต้องการที่จะมีการประชุมกับฉันใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Even Sollozzo's people don't know where the meeting will be held.คนแม้ Sollozzo ของไม่ทราบว่าการประชุมจะจัดขึ้น The Godfather (1972)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
This meeting is adjourned.งั้นจบการประชุมเพียงเท่านี้ Mannequin (1987)
And the star decides whether to make the meeting or abort.และดาวตัดสินใจว่าจะทำให้การประชุมหรือยกเลิก The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
การประชุมกลุ่มเล็ก[n. exp.] (kān prachum klum lek) FR: petit comité [m] ; comité restreint [m]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
การประชุมช่วงปิด[n. exp.] (kān prachum chūang pit) EN: final sitting   
การประชุมช่วงเปิด[n. exp.] (kān prachum chūang poēt) EN: opening sitting   
การประชุมชี้แจง[n. exp.] (kān prachum chījaēng) EN: briefing meeting   FR: briefing [m] (anglic.)
การประชุมทั่วไป[n. exp.] (kān prachum thūapai) EN: general meeting   
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum thāngkān) EN: official meeting   FR: réunion officielle [f]
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum thāng kānthūt) EN: diplomatic conference   FR: conférence diplomatique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caucus[N] การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง
conclave[N] การประชุมลับ, Syn. conference
consultation[N] การปรึกษาหารือ, See also: การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. conference, deliberation
convention[N] การประชุม, Syn. assembly
council[N] การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
forum[N] การประชุมแสดงความคิดเห็น
mass meeting[N] การประชุมใหญ่
meeting[N] การประชุม, See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม, Syn. class, conference, round table
national convention[N] การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
news conference[N] การประชุมข่าว, Syn. press conference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
assemble(n) การประชุม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
forum(n) การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
委員会[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้
臨時国会[りんじこっかい, rinjikokkai] (n) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ
通常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
朝会[ちょうかい, choukai] (n ) การประชุมเช้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting

German-Thai: Longdo Dictionary
Konferenz(n) |die, pl. Konferenzen| การประชุม, งานสัมมนาทางวิชาการ เช่น Der Professor geht nächste Woche zu einer Konferenz in den Vereinigten Staaten.
Sitzung(n) |die, pl. Sitzungen| การประชุม เช่น Um 18:00 Uhr treffen sich die Mitglieder zur wöchentlichen Sitzung im Hörsaal., See also: S. das Meeting, die Besprechung,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top