Search result for

การขัด

(70 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขัด-, *การขัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขัดกัน[N] confliction, See also: opposition, Example: การขัดกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทำให้การทำงานไม่ราบรื่น
การขัดขืน[N] disobedience, See also: resistance, Ant. การยินยอม, Example: เพราะการขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม
การขัดขวาง[N] hindrance, See also: obstruction, Example: การที่บุคคลไม่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนับเป็นการขัดขวางความเจริญทางสังคมทางหนึ่ง
การขัดข้อง[N] hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
การขัดเกลาทางสังคม[N] socialization, Example: การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและดำรงตนอย่างมีความสุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emphraxis; obstructionการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructing a police officerการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Electric power failuresการขัดข้องของไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interfering with the captain's orders will not help resolve our current crisis.การขัดคำสั่งของกัปตันไม่ได้ช่วยแก้วิกิตในปัจจุบันได้ Dead Space: Downfall (2008)
I'm with him. Sorry. Didn't mean to interrupt.มันไม่ได้หมายถึงการขัดคอ Not Cancer (2008)
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ Joy (2008)
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
They don't jam and they never run out of bullets.ไม่มีการขัดลำกล้อง กระสุนไม่เคยหมด Wanted (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
A minor struggle ensued, and he was shot at the back of the head.มีการขัดขืนเล็กน้อย และเขาถูกยิง ด้านหลังศรีษะ Pathology (2008)
So there was no struggle.เลยไม่มีร่องรอยการขัดขืน Pathology (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
Or do you want to disobey a direct order?หรือคุณต้องการขัดคำสั่ง ? Chapter Five 'Exposed' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat kan) EN: confliction ; conflict   FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[n. exp.] (kān khat kan khøng kotmāi) EN: conflict of laws   FR: conflit de lois [m]
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
การขัดถู[n.] (kān khatthū) EN: abrasion [f]   FR: abrasion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockade[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น
blockage[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น, Syn. obstruction
buff[VT] การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม
burnish[N] การขัดเงา
collision[N] การขัดแย้ง, Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement, disputation
constipation[N] การขัดขวาง
determent[N] การขัดขวาง, See also: การยับยั้ง, การป้องกัน, Syn. limitation
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
filibuster[N] การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา, Syn. delaying tactic, hindrance, interference
friction[N] การเสียดสี, See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
摩耗[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
摩耗[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
摩耗[まもう, mamou] (n ) การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top