ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Sue ( S UW1),

it's ( IH1 T S) got ( G AA1 T) a ( AH0) local ( L OW1 K AH0 L) Emmy ( EH1 M IY0) written ( R IH1 T AH0 N) all over ( AO1 L OW1 V ER0) it ( IH1 T).

 


  

 
Sue
 • ฟ้องร้อง: ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี [Lex2]
 • ร้องขอ: ขอ, อ้อนวอน [Lex2]
 • (ซู) vt.,vi. ฟ้อง,ฟ้องร้อง,ขอร้อง,เกี้ยวผู้หญิง ###SW. suer n. ###S. ask [Hope]
 • (vi,vt) ขอร้อง,ร้องขอ,เกี้ยว,ฟ้องร้อง [Nontri]
 • /S UW1/ [CMU]
 • (n) /s'uː/ [OALD]
 • (v) /sj'uː/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
got
 • กริยาช่องที่ 2 ของ get[Lex2]
 • (กอท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ get abbr. glutamic oxaloacetic transaminase [Hope]
 • (vi) pt และ pp ของ get [Nontri]
 • /G AA1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɒt/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
local
 • ของพื้นเมือง: ของชาวพื้นเมือง [Lex2]
 • คนพื้นเมือง: คนท้องถิ่น [Lex2]
 • ประจำท้องถิ่น: ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น [Lex2]
 • มีผลเฉพาะที่ในร่างกาย: มีผลเฉพาะแห่ง [Lex2]
 • ร้านเหล้า[Lex2]
 • ลักษณะพิเศษของเฉพาะท้องถิ่น[Lex2]
 • ร้านเหล้า: ผับ [Lex2]
 • (โล'เคิล) adj. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ซึ่งหยุดทุกสถานที่. n. รถไฟหรือรถเมล์ที่หยุดทุกสถานี,สาขาของสมาคม สโมสร สหภาพหรือองค์การ,คนท้องถิ่น,ร้านเหล้าประจำท้องถิ่น. ###SW. localness n. ###S. limited,regional ###A. general,worl [Hope]
 • (adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง [Nontri]
 • /L OW1 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɒukl/ [OALD]
Emmy
 • รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม[Lex2]
 • /EH1 M IY0/ [CMU]
written
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write: เขียน [Lex2]
 • ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร (มักใช้วางหน้าคำนามมากกว่าหลังกริยา be)[Lex2]
 • (ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร [Hope]
 • (vt) pp ของ write [Nontri]
 • /R IH1 T AH0 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɪtn/ [OALD]
  [write]
 • เขียน: เขียนหนังสือ, จด, จารึก [Lex2]
 • แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง): ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง) [Lex2]
 • (ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม) ###SW. writable adj. [Hope]
 • (vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) /r'aɪt/ [OALD]
all over
 • เสร็จสิ้น: ยุติ, จบ [Lex2]
 • ทุกแห่งหน: ทุกที่ [Lex2]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top