ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Shower ( SH AW1 ER0) this ( DH IH1 S) land ( L AE1 N D),

Lord ( L AO1 R D),

with ( W IH1 DH) your ( Y AO1 R) blessing ( B L EH1 S IH0 NG).

 


  

 
Shower
 • การอาบน้ำฝักบัว[Lex2]
 • สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว: ฝักบัว [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)[Lex2]
 • ฝนตกปรอยๆ: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) [Lex2]
 • งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก): งานเลี้ยงส่ง [Lex2]
 • อาบน้ำ(ฝักบัว)[Lex2]
 • สาด: ราด, ทำให้เปียก [Lex2]
 • สาด: เปียก [Lex2]
 • ให้อย่างมากมาย[Lex2]
 • ผู้จัดแสดง: ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ [Lex2]
 • (เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว. ###SW. showery n. [Hope]
 • (n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย [Nontri]
 • (vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว [Nontri]
 • /SH AW1 ER0/ [CMU]
 • (v) /ʃ'auər/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
land
 • นำขึ้นบก[Lex2]
 • นำลงจอด (เครื่องบิน): บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ [Lex2]
 • พื้นดิน: แผ่นดิน, ผืนดิน [Lex2]
 • พื้นที่ชนบท: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีขอบเขต: อาณาบริเวณ [Lex2]
 • อสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน [Lex2]
 • อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต [Lex2]
 • |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen [LongdoDE]
 • |das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
 • (แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์) ###S. soil,g [Hope]
 • (n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง [Nontri]
 • (vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน [Nontri]
 • (vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง [Nontri]
 • /L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /l'ænd/ [OALD]
Lord
 • ขุนนาง: สมาชิกของสภาขุนนาง [Lex2]
 • เจ้าของที่ดิน: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว [Lex2]
 • ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา[Lex2]
 • ผู้ทรงอิทธิพลในอาชีพ[Lex2]
 • พระเยซูคริสต์: พระผู้เป็นเจ้า [Lex2]
 • มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ[Lex2]
 • (ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว [Hope]
 • (n) ท่านลอร์ด,พระเจ้า,พระเยซูคริสต์ [Nontri]
 • (n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน [Nontri]
 • (vt) บังคับบัญชา,ปกครอง,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพล [Nontri]
 • /L AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /l'ɔːd/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
blessing
 • สิ่งที่ทำให้ดีใจ: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง [Lex2]
 • การสวดให้พร: การให้พร [Lex2]
 • การเห็นด้วย[Lex2]
 • (เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย ###S. grace,benediction [Hope]
 • (n) พร,การอวยพร,การประสาทพร [Nontri]
 • /B L EH1 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛsɪŋ/ [OALD]
  [bless]
 • ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • อวยพร: อำนวยพร, ให้พร [Lex2]
 • (เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง ###SW. blesser n. คำที่มีความหมาย [Hope]
 • (vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข [Nontri]
 • /B L EH1 S/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top