ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Oh ( OW1),

I ( AY1) hate ( HH EY1 T) to ( T UW1) interrupt ( IH2 N T ER0 AH1 P T) the ( DH AH0) blatantly ( B L EY1 T AH0 N T L IY0) homoerotic overtones ( OW1 V ER0 T OW2 N Z) of ( AH1 V) whatever ( W AH2 T EH1 V ER0) the ( DH AH0) two ( T UW1) of ( AH1 V) you ( Y UW1) are on ( AA1 R AA1 N) the ( DH AH0) verge ( V ER1 JH) of ( AH1 V) crying ( K R AY1 IH0 NG) about ( AH0 B AW1 T),

so ( S OW1) I ( AY1) will ( W IH1 L) be ( B IY1) brief ( B R IY1 F).

 


  

 
Oh
 • คำอุทานแสดงความตกใจ[Lex2]
 • (โอ) interj.,n.,interj. คำอุทาน vi. อุทานด้วยคำ"oh" [Hope]
 • (int) โอ,โอ๊ะ [Nontri]
 • /OW1/ [CMU]
 • (uh) /'ɒu/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
hate
 • เกลียด: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง [Lex2]
 • ความเกลียด: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง [Lex2]
 • (เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ. ###S. abominate,abhor [Hope]
 • (n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ [Nontri]
 • (vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง [Nontri]
 • /HH EY1 T/ [CMU]
 • (v) /h'ɛɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
interrupt
 • ขัดจังหวะ: ขัด, ยับยั้ง, หยุด [Lex2]
 • ขัดจังหวะ: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก [Lex2]
 • สอดแทรก: รบกวน, แทรก [Lex2]
 • (อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ. [Hope]
 • (vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 AH1 P T/ [CMU]
 • (v) /ˌɪntər'ʌpt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
blatantly
 • /B L EY1 T AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /bl'ɛɪtntliː/ [OALD]
overtones
 • /OW1 V ER0 T OW2 N Z/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvətɒunz/ [OALD]
  [overtone]
 • ความหมายเสริม: ความหมายรอง [Lex2]
 • เสียงแทรก: เสียงสอดแทรก [Lex2]
 • (โอ'เวอะโทน) n. เสียงประกอบ,เสียงสอดแทรก,เสียงสูงคู่แปดที่ผสมอยู่กับเสียงต่ำ,ความหมายรอง,บทบาทรอง,การแย้มให้รู้,การพูดเป็นนัย [Hope]
 • (n) เสียงแหลมเล็ก [Nontri]
 • /OW1 V ER0 T OW2 N/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvətɒun/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
whatever
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • อะไรก็ตาม: ไม่ว่าอะไรก็ตาม [Lex2]
 • อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)[Lex2]
 • (วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด [Hope]
 • (pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น [Nontri]
 • /W AH2 T EH1 V ER0/ [CMU]
 • /HH W AH2 T EH1 V ER0/ [CMU]
 • (j) /w'ɒt'ɛvər/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
are on
  [be on]
 • ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า): เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน [Lex2]
 • เกิดขึ้น: จัดขึ้น [Lex2]
 • รับหน้าที่: รับภาระ, รับผิดชอบ [Lex2]
 • เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • อยู่กับที่: ถูกที่, เข้าที่ [Lex2]
 • อยู่ในเส้นทาง: อยู่ในทิศทาง [Lex2]
 • รับประทานยาเป็นประจำ: รับประทานยาสม่ำเสมอ [Lex2]
 • (พนัน) เข้าข้าง: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย [Lex2]
verge
 • ริม (ถนน, ทางเดิน): ขอบ, ปาก (ผา, สระ, เหว) [Lex2]
 • ใกล้จะ: จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ [Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียง, เอียง, ลาด [Lex2]
 • (เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด ###S. edge,brink,limit,border [Hope]
 • (n) ริม,ขอบ,ปาก [Nontri]
 • (vi) กระเดียดไปทาง,ย่างเข้า,คล้อย,โน้มเอียง,เอียง [Nontri]
 • /V ER1 JH/ [CMU]
 • (v) /v'ɜːʳʤ/ [OALD]
crying
 • ที่ควรให้ความสนใจ: ที่ควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน [Lex2]
 • (ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ ###S. pressing [Hope]
 • /K R AY1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /kr'aɪɪŋ/ [OALD]
  [cry]
 • การเรียกร้องของมวลชน: ความต้องการของมวลชน [Lex2]
 • ช่วงเวลาการร้องไห้[Lex2]
 • ตะโกน: ป่าวร้อง [Lex2]
 • ร้องไห้: ร่ำไห้ [Lex2]
 • ร้องไห้: หลั่งน้ำตา [Lex2]
 • เสียงร้อง: เสียงครวญคราง [Lex2]
 • (ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล [Hope]
 • (n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้ [Nontri]
 • (vi) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา [Nontri]
 • /K R AY1/ [CMU]
 • (v) /kr'aɪ/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
brief
 • โดยย่อ: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป [Lex2]
 • |der, pl. Briefe| จดหมาย [LongdoDE]
 • (บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป ###S. little [Hope]
 • (adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ [Nontri]
 • (n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี [Nontri]
 • (vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด [Nontri]
 • /B R IY1 F/ [CMU]
 • (v) /br'iːf/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top