ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wood vinegar

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wood vinegar-, *wood vinegar*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood vinegar น้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vinegar \Vin"e*gar\, n. [OE. vinegre, F. vinaigre; vin wine (L.
   vinum) + aigre sour. See {Wine}, and {Eager}, a.]
   1. A sour liquid used as a condiment, or as a preservative,
    and obtained by the spontaneous (acetous) fermentation, or
    by the artificial oxidation, of wine, cider, beer, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
   Note: The characteristic sourness of vinegar is due to acetic
      acid, of which it contains from three to five per cent.
      Wine vinegar contains also tartaric acid, citric acid,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, anything sour; -- used also metaphorically.
    [1913 Webster]
 
       Here's the challenge: . . . I warrant there's
       vinegar and pepper in't.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Aromatic vinegar}, strong acetic acid highly flavored with
    aromatic substances.
 
   {Mother of vinegar}. See 4th {Mother}.
 
   {Radical vinegar}, acetic acid.
 
   {Thieves' vinegar}. See under {Thief}.
 
   {Vinegar eel} (Zool.), a minute nematode worm ({Leptodera
    oxophila}, or {Anguillula acetiglutinis}), commonly found
    in great numbers in vinegar, sour paste, and other
    fermenting vegetable substances; -- called also {vinegar
    worm}.
 
   {Vinegar lamp} (Chem.), a fanciful name of an apparatus
    designed to oxidize alcohol to acetic acid by means of
    platinum.
 
   {Vinegar plant}. See 4th {Mother}.
 
   {Vinegar tree} (Bot.), the stag-horn sumac ({Rhus typhina}),
    whose acid berries have been used to intensify the
    sourness of vinegar.
 
   {Wood vinegar}. See under {Wood}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wood \Wood\, n. [OE. wode, wude, AS. wudu, wiodu; akin to OHG.
   witu, Icel. vi?r, Dan. & Sw. ved wood, and probably to Ir. &
   Gael. fiodh, W. gwydd trees, shrubs.]
   [1913 Webster]
   1. A large and thick collection of trees; a forest or grove;
    -- frequently used in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Light thickens, and the crow
       Makes wing to the rooky wood.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The substance of trees and the like; the hard fibrous
    substance which composes the body of a tree and its
    branches, and which is covered by the bark; timber. "To
    worship their own work in wood and stone for gods."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The fibrous material which makes up the greater
    part of the stems and branches of trees and shrubby
    plants, and is found to a less extent in herbaceous stems.
    It consists of elongated tubular or needle-shaped cells of
    various kinds, usually interwoven with the shinning bands
    called silver grain.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wood consists chiefly of the carbohydrates cellulose
      and lignin, which are isomeric with starch.
      [1913 Webster]
 
   4. Trees cut or sawed for the fire or other uses.
    [1913 Webster]
 
   {Wood acid}, {Wood vinegar} (Chem.), a complex acid liquid
    obtained in the dry distillation of wood, and containing
    large quantities of acetic acid; hence, specifically,
    acetic acid. Formerly called {pyroligneous acid}.
 
   {Wood anemone} (Bot.), a delicate flower ({Anemone nemorosa})
    of early spring; -- also called {windflower}. See Illust.
    of {Anemone}.
 
   {Wood ant} (Zool.), a large ant ({Formica rufa}) which lives
    in woods and forests, and constructs large nests.
 
   {Wood apple} (Bot.). See {Elephant apple}, under {Elephant}.
    
 
   {Wood baboon} (Zool.), the drill.
 
   {Wood betony}. (Bot.)
    (a) Same as {Betony}.
    (b) The common American lousewort ({Pedicularis
      Canadensis}), a low perennial herb with yellowish or
      purplish flowers.
 
   {Wood borer}. (Zool.)
    (a) The larva of any one of numerous species of boring
      beetles, esp. elaters, longicorn beetles,
      buprestidans, and certain weevils. See {Apple borer},
      under {Apple}, and {Pine weevil}, under {Pine}.
    (b) The larva of any one of various species of
      lepidopterous insects, especially of the clearwing
      moths, as the peach-tree borer (see under {Peach}),
      and of the goat moths.
    (c) The larva of various species of hymenopterous of the
      tribe Urocerata. See {Tremex}.
    (d) Any one of several bivalve shells which bore in wood,
      as the teredos, and species of Xylophaga.
    (e) Any one of several species of small Crustacea, as the
      {Limnoria}, and the boring amphipod ({Chelura
      terebrans}).
 
   {Wood carpet}, a kind of floor covering made of thin pieces
    of wood secured to a flexible backing, as of cloth.
    --Knight.
 
   {Wood cell} (Bot.), a slender cylindrical or prismatic cell
    usually tapering to a point at both ends. It is the
    principal constituent of woody fiber.
 
   {Wood choir}, the choir, or chorus, of birds in the woods.
    [Poetic] --Coleridge.
 
   {Wood coal}, charcoal; also, lignite, or brown coal.
 
   {Wood cricket} (Zool.), a small European cricket ({Nemobius
    sylvestris}).
 
   {Wood culver} (Zool.), the wood pigeon.
 
   {Wood cut}, an engraving on wood; also, a print from such an
    engraving.
 
   {Wood dove} (Zool.), the stockdove.
 
   {Wood drink}, a decoction or infusion of medicinal woods.
 
   {Wood duck} (Zool.)
    (a) A very beautiful American duck ({Aix sponsa}). The
      male has a large crest, and its plumage is varied with
      green, purple, black, white, and red. It builds its
      nest in trees, whence the name. Called also {bridal
      duck}, {summer duck}, and {wood widgeon}.
    (b) The hooded merganser.
    (c) The Australian maned goose ({Chlamydochen jubata}).
 
   {Wood echo}, an echo from the wood.
 
   {Wood engraver}.
    (a) An engraver on wood.
    (b) (Zool.) Any of several species of small beetles whose
      larvae bore beneath the bark of trees, and excavate
      furrows in the wood often more or less resembling
      coarse engravings; especially, {Xyleborus
      xylographus}.
 
   {Wood engraving}.
    (a) The act or art engraving on wood; xylography.
    (b) An engraving on wood; a wood cut; also, a print from
      such an engraving.
 
   {Wood fern}. (Bot.) See {Shield fern}, under {Shield}.
 
   {Wood fiber}.
    (a) (Bot.) Fibrovascular tissue.
    (b) Wood comminuted, and reduced to a powdery or dusty
      mass.
 
   {Wood fretter} (Zool.), any one of numerous species of
    beetles whose larvae bore in the wood, or beneath the
    bark, of trees.
 
   {Wood frog} (Zool.), a common North American frog ({Rana
    sylvatica}) which lives chiefly in the woods, except
    during the breeding season. It is drab or yellowish brown,
    with a black stripe on each side of the head.
 
   {Wood germander}. (Bot.) See under {Germander}.
 
   {Wood god}, a fabled sylvan deity.
 
   {Wood grass}. (Bot.) See under {Grass}.
 
   {Wood grouse}. (Zool.)
    (a) The capercailzie.
    (b) The spruce partridge. See under {Spruce}.
 
   {Wood guest} (Zool.), the ringdove. [Prov. Eng.]
 
   {Wood hen}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of Old World short-winged
      rails of the genus {Ocydromus}, including the weka and
      allied species.
    (b) The American woodcock.
 
   {Wood hoopoe} (Zool.), any one of several species of Old
    World arboreal birds belonging to {Irrisor} and allied
    genera. They are closely allied to the common hoopoe, but
    have a curved beak, and a longer tail.
 
   {Wood ibis} (Zool.), any one of several species of large,
    long-legged, wading birds belonging to the genus
    {Tantalus}. The head and neck are naked or scantily
    covered with feathers. The American wood ibis ({Tantalus
    loculator}) is common in Florida.
 
   {Wood lark} (Zool.), a small European lark ({Alauda
    arborea}), which, like, the skylark, utters its notes
    while on the wing. So called from its habit of perching on
    trees.
 
   {Wood laurel} (Bot.), a European evergreen shrub ({Daphne
    Laureola}).
 
   {Wood leopard} (Zool.), a European spotted moth ({Zeuzera
    aesculi}) allied to the goat moth. Its large fleshy larva
    bores in the wood of the apple, pear, and other fruit
    trees.
 
   {Wood lily} (Bot.), the lily of the valley.
 
   {Wood lock} (Naut.), a piece of wood close fitted and
    sheathed with copper, in the throating or score of the
    pintle, to keep the rudder from rising.
 
   {Wood louse} (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of terrestrial isopod
      Crustacea belonging to {Oniscus}, {Armadillo}, and
      related genera. See {Sow bug}, under Sow, and {Pill
      bug}, under {Pill}.
    (b) Any one of several species of small, wingless,
      pseudoneuropterous insects of the family {Psocidae},
      which live in the crevices of walls and among old
      books and papers. Some of the species are called also
      {book lice}, and {deathticks}, or {deathwatches}.
 
   {Wood mite} (Zool.), any one of numerous small mites of the
    family {Oribatidae}. They are found chiefly in woods, on
    tree trunks and stones.
 
   {Wood mote}. (Eng. Law)
    (a) Formerly, the forest court.
    (b) The court of attachment.
 
   {Wood nettle}. (Bot.) See under {Nettle}.
 
   {Wood nightshade} (Bot.), woody nightshade.
 
   {Wood nut} (Bot.), the filbert.
 
   {Wood nymph}. (a) A nymph inhabiting the woods; a fabled
    goddess of the woods; a dryad. "The wood nymphs, decked
    with daisies trim." --Milton.
    (b) (Zool.) Any one of several species of handsomely
      colored moths belonging to the genus {Eudryas}. The
      larvae are bright-colored, and some of the species, as
      {Eudryas grata}, and {Eudryas unio}, feed on the
      leaves of the grapevine.
    (c) (Zool.) Any one of several species of handsomely
      colored South American humming birds belonging to the
      genus {Thalurania}. The males are bright blue, or
      green and blue.
 
   {Wood offering}, wood burnt on the altar.
    [1913 Webster]
 
       We cast the lots . . . for the wood offering. --Neh.
                          x. 34.
    [1913 Webster]
 
   {Wood oil} (Bot.), a resinous oil obtained from several East
    Indian trees of the genus {Dipterocarpus}, having
    properties similar to those of copaiba, and sometimes
    substituted for it. It is also used for mixing paint. See
    {Gurjun}.
 
   {Wood opal} (Min.), a striped variety of coarse opal, having
    some resemblance to wood.
 
   {Wood paper}, paper made of wood pulp. See {Wood pulp},
    below.
 
   {Wood pewee} (Zool.), a North American tyrant flycatcher
    ({Contopus virens}). It closely resembles the pewee, but
    is smaller.
 
   {Wood pie} (Zool.), any black and white woodpecker,
    especially the European great spotted woodpecker.
 
   {Wood pigeon}. (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of Old World pigeons
      belonging to {Palumbus} and allied genera of the
      family {Columbidae}.
    (b) The ringdove.
 
   {Wood puceron} (Zool.), a plant louse.
 
   {Wood pulp} (Technol.), vegetable fiber obtained from the
    poplar and other white woods, and so softened by digestion
    with a hot solution of alkali that it can be formed into
    sheet paper, etc. It is now produced on an immense scale.
    
 
   {Wood quail} (Zool.), any one of several species of East
    Indian crested quails belonging to {Rollulus} and allied
    genera, as the red-crested wood quail ({Rollulus
    roulroul}), the male of which is bright green, with a long
    crest of red hairlike feathers.
 
   {Wood rabbit} (Zool.), the cottontail.
 
   {Wood rat} (Zool.), any one of several species of American
    wild rats of the genus {Neotoma} found in the Southern
    United States; -- called also {bush rat}. The Florida wood
    rat ({Neotoma Floridana}) is the best-known species.
 
   {Wood reed grass} (Bot.), a tall grass ({Cinna arundinacea})
    growing in moist woods.
 
   {Wood reeve}, the steward or overseer of a wood. [Eng.]
 
   {Wood rush} (Bot.), any plant of the genus {Luzula},
    differing from the true rushes of the genus {Juncus}
    chiefly in having very few seeds in each capsule.
 
   {Wood sage} (Bot.), a name given to several labiate plants of
    the genus {Teucrium}. See {Germander}.
 
   {Wood screw}, a metal screw formed with a sharp thread, and
    usually with a slotted head, for insertion in wood.
 
   {Wood sheldrake} (Zool.), the hooded merganser.
 
   {Wood shock} (Zool.), the fisher. See {Fisher}, 2.
 
   {Wood shrike} (Zool.), any one of numerous species of Old
    World singing birds belonging to {Grallina},
    {Collyricincla}, {Prionops}, and allied genera, common in
    India and Australia. They are allied to the true shrikes,
    but feed upon both insects and berries.
 
   {Wood snipe}. (Zool.)
    (a) The American woodcock.
    (b) An Asiatic snipe ({Gallinago nemoricola}).
 
   {Wood soot}, soot from burnt wood.
 
   {Wood sore}. (Zool.) See {Cuckoo spit}, under {Cuckoo}.
 
   {Wood sorrel} (Bot.), a plant of the genus Oxalis ({Oxalis
    Acetosella}), having an acid taste. See Illust. (a) of
    {Shamrock}.
 
   {Wood spirit}. (Chem.) See {Methyl alcohol}, under {Methyl}.
    
 
   {Wood stamp}, a carved or engraved block or stamp of wood,
    for impressing figures or colors on fabrics.
 
   {Wood star} (Zool.), any one of several species of small
    South American humming birds belonging to the genus
    {Calothorax}. The male has a brilliant gorget of blue,
    purple, and other colors.
 
   {Wood sucker} (Zool.), the yaffle.
 
   {Wood swallow} (Zool.), any one of numerous species of Old
    World passerine birds belonging to the genus {Artamus} and
    allied genera of the family {Artamidae}. They are common
    in the East Indies, Asia, and Australia. In form and
    habits they resemble swallows, but in structure they
    resemble shrikes. They are usually black above and white
    beneath.
 
   {Wood tapper} (Zool.), any woodpecker.
 
   {Wood tar}. See under {Tar}.
 
   {Wood thrush}, (Zool.)
    (a) An American thrush ({Turdus mustelinus}) noted for the
      sweetness of its song. See under {Thrush}.
    (b) The missel thrush.
 
   {Wood tick}. See in Vocabulary.
 
   {Wood tin}. (Min.). See {Cassiterite}.
 
   {Wood titmouse} (Zool.), the goldcgest.
 
   {Wood tortoise} (Zool.), the sculptured tortoise. See under
    {Sculptured}.
 
   {Wood vine} (Bot.), the white bryony.
 
   {Wood vinegar}. See {Wood acid}, above.
 
   {Wood warbler}. (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of American warblers of
      the genus {Dendroica}. See {Warbler}.
    (b) A European warbler ({Phylloscopus sibilatrix}); --
      called also {green wren}, {wood wren}, and {yellow
      wren}.
 
   {Wood worm} (Zool.), a larva that bores in wood; a wood
    borer.
 
   {Wood wren}. (Zool.)
    (a) The wood warbler.
    (b) The willow warbler.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wood vinegar
   n 1: a red-brown liquid formed in distillation of wood which
      contains acetic acid, methanol, acetone, wood oils, and
      tars [syn: {pyroligneous acid}, {wood vinegar}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wood ( W UH1 D) vinegar ( V IH1 N AH0 G ER0)

 


  

 
wood
 • ป่าไม้: พื้นที่ป่า [Lex2]
 • เนื้อไม้: ไม้ [Lex2]
 • ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้[Lex2]
 • ทำด้วยไม้: ทำจากไม้ [Lex2]
 • ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้[Lex2]
 • (วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้,อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้,ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย,พ้นอันตราย) ###SW. woods n. ป่าไม้ [Hope]
 • (n) ป่า,ไม้,เนื้อไม้ [Nontri]
 • /W UH1 D/ [CMU]
 • (n) /w'ud/ [OALD]
vinegar
 • น้ำส้มสายชู[Lex2]
 • (วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid. ###SW. vinegarish adj. [Hope]
 • (n) น้ำส้มสายชู [Nontri]
 • /V IH1 N AH0 G ER0/ [CMU]
 • (n) /v'ɪnɪgər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top