ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsure

AH0 N SH UH1 R   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsure-, *unsure*
Possible hiragana form: うんすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
unsure(adj) ไม่แน่ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a sound, and, well, that made me unsure of what should be going on at that...ไม่มีเสียงนี้เป็นและทำดีฉันไม่แน่ใจ ของสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นที่ว่า Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Unsure of yourself.ไม่มั่นใจตนเอง Man of Steel (2013)
unsure about a new adventure.ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการผจญภัยใหม่. Nothing Left to Fear (2013)
When I first received the offer to become your pastor here in Stull, my wife Wendy and I were unsure... unsure about moving a family halfway across the country, unsure about leaving behind a life that we had come to know and understand,ครั้งแรกที่ผมได้รับข้อเสนอ ที่จะกลายเป็นบาทหลวงของคุณ ที่นี่ใน Stull เวนดี้ภรรยาของฉันและฉัน Nothing Left to Fear (2013)
♪ Oh, so scared and unsure ♪ A poor man's Sandra Dee#แซนดี้ เธอต้องเริ่มสิ่งใหม่# Glease (2012)
We have become unsure of your commitment to our mission.กลายเป็นว่าผมไม่แน่ใจกับความรับผิดชอบของคุณ ที่มีต่อภารกิจของเรา Two Hats (2012)
Anything we're unsure about, we can put in the keep-for-now pile.ของอะไรที่เรายังไม่แน่ใจ เราก็วางมันไว้ในกอง "เก็บไว้ก่อน" ได้ Run (2012)
Arthur grew unsure of my motives.อาร์เธอร์เริ่มสงสัยความบริสุทธิ์ใจของข้า A Servant of Two Masters (2011)
I've been mostly unsure about my abilities on my own.คือข้าไม่แน่ใจในความสามรถข้านะ Assassin (2010)
I still see a gangly little girl, too tall for her age, unsure how she fits into her own skin.แม่ยังเห็นเด็กน้อย ที่สูงเกินอายุตัวเอง แล้วก็ไม่ชอบสีผิวตัวเอง Chuck Versus the First Fight (2010)
Unsure I can tr ustUnsure I can trust Burlesque (2010)
We're still unsure if he's going to remember anything.เรายังคงไม่ได้อะไรนัก ถ้าเขายังคงจำอะไรไม่ได้อยู่อีก A Bright New Day (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรรวน[ADJ] uncertain, See also: unsure, Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล, Thai definition: ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSURE    AH0 N SH UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsure    (j) ˈʌnʃˈuəʳr (uh1 n sh u@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; ungewiss {adj} | (sich) unsicher sein, ob ...unsure | to be unsure whether ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自信なし[じしんなし, jishinnashi] (exp) (I am) uncertain; unsure [Add to Longdo]
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsure \Unsure\
   See {sure}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsure
   adj 1: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident
       and abashed"; "problems that call for bold not timid
       responses"; "a very unsure young man" [syn: {diffident},
       {shy}, {timid}, {unsure}] [ant: {confident}]
   2: lacking or indicating lack of confidence or assurance;
     "uncertain of his convictions"; "unsure of himself and his
     future"; "moving with uncertain (or unsure) steps"; "an
     uncertain smile"; "touched the ornaments with uncertain
     fingers" [syn: {uncertain}, {unsure}, {incertain}] [ant:
     {certain(p)}, {sure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top