ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unending

AH0 N EH1 N D IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unending-, *unending*, unend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unending[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your rings represent your unending love for each other.แหวนของคุณจะเป็นตัวแทน ของความรักที่คุณมีให้กัน Wedding in Red (2013)
I've done a lot of things in this unending lifetime of mine that I regret, but waiting for you is not one of them.ผมได้ทำอะไรต่างๆมามากมายในช่วงชีวิตที่ไม่จบสิ้นของผม แต่ผมขอบอกไว้เลย Don't You Feel Me (2013)
All this rerouted traffic seems to be coming from an unending number of networks belonging to... the government.เส้นทางทั้งหมดดูเหมือนจะเข้ามา จากหมายเลยอนันต์ของเครือข่าย ซึ่งเป็นของ... Trojan Horse (2013)
In the face of unending pain and...ในการเผชิญกับความเจ็บปวดและไม่มีที่สิ้นสุด ... Monsters University (2013)
Which means for the last 5 years, her only reality was his unending abuse.ซึ่งหมายถึงว่า กว่า 5 ปีแล้ว ความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวของเธอ คือการถูกทำร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด The Company (2012)
♫ so that the unending waves will stop properly ♫Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop perfectly ♫Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
It is a testament to my unending mercyนั่นคือหลักฐานความมีเมตตาอันไม่รู้จบของข้า Free to Be You and Me (2009)
- and her unending love.และความรักที่ไม่สิ้นสุดของเธอ Superhero Movie (2008)
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า Numb (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNENDING    AH0 N EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unending    (j) ˈʌnˈɛndɪŋ (uh1 n e1 n d i ng)
unendingly    (a) ˈʌnˈɛndɪŋliː (uh1 n e1 n d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unending \Unending\
   See {ending}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unending
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top