ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surrealism

S ER0 IY1 L IH0 Z AH0 M   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrealism-, *surrealism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surrealism[N] ศิลปะและวรรณคดีที่เน้นหนักในเรื่องของจิตใต้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrealismคติเหนือจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrealismลัทธิเหนือจริง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrealismเซอร์เรียลิสม์ [TU Subject Heading]
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREALISM    S ER0 IY1 L IH0 Z AH0 M
SURREALISM    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
SURREALISMS    S ER0 IY1 L IH0 Z AH0 M Z
SURREALISMS    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 L IH0 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealism    (n) sˈərˈɪəʴlɪzəm (s @1 r i@1 l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surrealismus {m}surrealism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
超現実主義[ちょうげんじつしゅぎ, chougenjitsushugi] (n) surrealism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surrealism
   n 1: a 20th century movement of artists and writers (developing
      out of dadaism) who used fantastic images and incongruous
      juxtapositions in order to represent unconscious thoughts
      and dreams

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top