ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjoin

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjoin-, *subjoin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjoin[VT] วางข้างท้าย, See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย, Syn. append, postfix, suffix

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjoin (v) sˈʌbʤˈɔɪn (s uh1 b jh oi1 n)
subjoins (v) sˈʌbʤˈɔɪnz (s uh1 b jh oi1 n z)
subjoined (v) sˈʌbʤˈɔɪnd (s uh1 b jh oi1 n d)
subjoining (v) sˈʌbʤˈɔɪnɪŋ (s uh1 b jh oi1 n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subjoin \Sub*join"\, v. t. [imp. & p. p. {Subjoined}; p. pr. &
   vb. n. {Subjoining}.] [Cf. OF. subjoindre, L. subjungere. See
   {Sub-}, and {Join}, and cf. {Subjective}.]
   To add after something else has been said or written; to
   ANNEX; as, to subjoin an argument or reason.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To add; annex; join; unite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjoin
   v 1: add to the end

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top