ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stouthearted

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stouthearted-, *stouthearted*, stoutheart, stouthearte
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแข็ง[ADJ] hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed   FR: brave ; généreux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stouthearted (j) stˈauthˈaːtɪd (s t au1 t h aa1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気強い[きづよい, kiduyoi] (adj-i) reassuring; stouthearted [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout-hearted \Stout"-heart`ed\ (stout"h[aum]rt`[e^]d), a.
   Having a brave heart; courageous. -- {Stout"-heart`ed*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stouthearted
   adj 1: used especially of persons; "a stalwart knight"; "a
       stouthearted fellow who had an active career in the army"
       [syn: {stalwart}, {stouthearted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top