ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starte

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starte-, *starte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starter[N] ผู้เริ่มต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starter cultureต้นเชื้อจุลินทรีย์หรือกล้าเชื้อบริสุทธิ์, เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกให้บริสุทธิ์ มีทั้งแบบชนิดเดี่ยวหรือแบบผสม ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักอาหาร [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starteAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
starteA fight started about nothing between them.
starteAfter eight months he eventually started dating girls again.
starteAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
starteAfter he left, she started feeling uneasy.
starteAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
starteAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
starteA group of people started off in snow boots.
starteA group started a campaign to preserve rain forests.
starteAll at once the sky became dark and it started to rain.
starteAll the church bells started ringing together.
starteAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt rot) EN: starter   FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthung) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTED S T AA1 R T AH0 D
STARTED S T AA1 R T IH0 D
STARTER S T AA1 R T ER0
STARTERS S T AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
started (v) stˈaːtɪd (s t aa1 t i d)
starter (n) stˈaːtər (s t aa1 t @ r)
starters (n) stˈaːtəz (s t aa1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Startecke {f} [math.]starting vertex [Add to Longdo]
Starter {m}flagman [Add to Longdo]
Starter {m}; Programmstarter {m}launcher; program launcher [Add to Longdo]
Starter {m}starter [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Starterzahnkranz {m}starter ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter [Add to Longdo]
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter [Add to Longdo]
スターター[, suta-ta-] (n) starter; (P) [Add to Longdo]
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit [Add to Longdo]
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter [Add to Longdo]
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei [Add to Longdo]
セル付[セルつき, seru tsuki] (n) with a self-starter [Add to Longdo]
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top