ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shahan

SH AE1 HH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shahan-, *shahan*
Possible hiragana form: しゃはん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shahan มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shahan*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Sahane wrote me about it.- Shahane hat es mir geschrieben. Propaganda (1999)
Sahane.Shahane! Propaganda (1999)
Sahane, get off.Shahane! Steig aus! Propaganda (1999)
Why are you looking?Shahane, komm raus hier! Propaganda (1999)
Sahane, don't even think of it.Shahane, du wirst doch nicht ... Propaganda (1999)
Sahane, someone's violated the border here.Shahane ... An dieser Stelle hat jemand illegal die Grenze überquert. Propaganda (1999)
Sahane, stop, stop I say.Halt, Shahane. Halt, sage ich! Propaganda (1999)
-Hey, Sahane, sis , Melek, Sadiye!- Shahane ... Melek, Shadiy e Propaganda (1999)
You have passed the border, you have committed a crime, but still I forgive you.Shahane, du hast die Grenze überquert, du hast ein Verbrechen ...begangen aber ich vergebe dir! Komm rüber! Propaganda (1999)
Sahane passes over only when she wishes.Aber Shahane geht nur, wenn sie es will. Propaganda (1999)
Sahane, Sahane!Shahane ... Shahane! Propaganda (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAHAN    SH AE1 HH AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top