ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seaboard

S IY1 B AO2 R D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaboard-, *seaboard*, seaboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaboard[N] ชายฝั่งทะเล, See also: บริเวณชายฝั่ง, Syn. seashore, seaside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaboard(ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seaboard(n) ชายทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They terrorized the eastern seaboard for many years,พวกมันทำให้ชายฝั่งตะวันออกหวั่นกลัวมาเป็นเวลาหลายปี Legends (2010)
Mr. President, if the missile has nuclear capabilities, our entire western seaboard is vulnerable.ท่านปธน.ครับ ถ้าจรวดมีหัวรบนิวเคลียร์ ชายฝั่งตะวันตกของเราโดนถล่มทั้งแถบแน่ Everything Will Change (2010)
Looks like the entire eastern seaboard is socked in by the snowstorm.ขออภัยครับ ชายฝั่งตะวันออกตกอยู่ใต้พายุหิมะ Hecks on a Plane (2011)
Tv: A strong storm is expected to hit the eastern seaboard within the next 72 hours.คาดว่าพายุกำลังแรงจะเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออก Valhalla (2011)
He gets across the Atlantic, he will wipe out the entire Eastern Seaboard in an hour.เขาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และจะทำลายเมืองชายฝั่งด้านตะวันออกทั้งหมด ในเวลาชั่วโมงเดียว Captain America: The First Avenger (2011)
Impact with the Eastern Seaboard in eight hours.มันจะตกลงที่ทะเลฝั่งตะวันออก ภายในแปดชั่วโมง Lockout (2012)
I went up and down the entire Eastern seaboard looking for Amanda.ผมไปทั่วทั้งชายฝั่งตะวันออก ตามหาอแมนด้า Justice (2012)
Now let's see... pictures of him alone at a bunch of Eastern seaboard tourist locations... a LinkedIn account... and he tweets pictures of his food.ไหนดูสิ รูปเดี่ยวของเขา ตามสถานที่ท่องเที่ยว ทางฝั่งตะวันออก In the Name of the Brother (2013)
This is the 11:00 Seaboard tonight.รถไฟซีบอร์ดเที่ยวห้าทุ่มคืนนี้ Live by Night (2016)
I've been told that Mr. Gary L. Smith was seen boarding the Seaboard Limited with his wife in one Pullman, and he had that puta maestra in the other.ผมรู้มาว่า มีคนเห็นคุณแกรี่ แอล. สมิธ ขึ้นรถไฟของซีบอร์ด Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEABOARD S IY1 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaboard (n) sˈiːbɔːd (s ii1 b oo d)
seaboards (n) sˈiːbɔːdz (s ii1 b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临海水土志[Lín hǎi shuǐ tǔ zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄓˋ, / ] Seaboard geographic gazetteer (c. 275) by Shen Ying 沈瑩|沈莹 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seaboard \Sea"board`\, adv.
   Toward the sea. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seaboard \Sea"board`\, n. [Sea + board, F. bord side.]
   The seashore; seacoast. --Ld. Berners.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seaboard \Sea"board`\, a.
   Bordering upon, or being near, the sea; seaside; seacoast;
   as, a seaboard town.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seaboard
   n 1: the shore of a sea or ocean regarded as a resort [syn:
      {seaside}, {seaboard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top