Search result for

recruiting

(28 entries)
(0.8612 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recruiting-, *recruiting*, recruit
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That your recruiting numbers are still coming up a little short.ว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่คุณกำลังจัดหามันยังน้อยเกินไป 24: Redemption (2008)
I was working at Siemens when I heard the SS was recruiting.ตอนนั้นฉันทำงานที่ซีเมนส์ ตอนได้ข่าวว่า SS กำลังหาคน The Reader (2008)
They run CEO and management training seminars, but really that's just a front for a FULCRUM recruiting facility.พวกเขาทำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดการฝึกอบรมสัมมนา แต่จริงๆแล้ว มันเป็นแค่ฉากหน้า สำหรับการจัดหาที่ของ FULCRUM Chuck Versus the First Kill (2009)
Bill Bergey's head of recruiting.บิล เบอร์กี้ เป็นหัวหน้าในการรับคน Chuck Versus the First Kill (2009)
You guys must be way down on your recruiting quarter for the month.เที่ยวนี้โควต้ารับคนของคุณคงต่ำมากละสิท่า Star Trek (2009)
Tom Lemming Recruiting, please hold...Tom Lemming กำลังหาอยู่ครับ กรุณาถือสายรอสักครู่ The Blind Side (2009)
No, they're not gonna start recruiting until they hire a another coach.ไม่ พวกเขายีงไม่เปิดรับสมัคร จนกว่าพวกเขาจะจ้างโค้ชคนอื่นได้ The Blind Side (2009)
I think the price rise even more. I remember how hard it was the march when he was recruiting.ข้าก็ยังอยากให้มันแพงกว่านี้อยู่ดี ข้านึกถึงความทุกข์ทรมานตอนเดินขบวน Sacramentum Gladiatorum (2010)
Colonel Flood, that gang is recruiting.โคโรเนล ฟลัดด์ แก๊งค์นั้นกำลังรับสมาชิกใหม่ Trouble (2010)
Is he recruiting more?เขาจะช่วยคนเพิ่มอีกหรือ? Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Calaveras have been on a recruiting spree.พวก Calaveras เข้าร่วมเป็นสามชิกด้วย Oiled (2010)
Jimmy's circle has been down in Newry, South Armagh, recruiting off the streets; broken kids.จิมมี่หมดอานาจในนิวรี่ เซาธ์อาร์แมกห์ หาพรรคพวกใหม่ตามท้องถนน ทำร้ายเด็ก Home (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recruitingOur basketball team is recruiting tall boys.

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRUITING    R AH0 K R UW1 T IH0 NG
RECRUITING    R IY0 K R UW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruiting    (v) (r i1 k r uu1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
青田刈り[あおたがり, aotagari] (n) (1) harvesting rice while it is still green; (2) (sens) recruiting students before a company is allowed to [Add to Longdo]
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P) [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] (n,vs) recruiting; taking applications; (P) [Add to Longdo]
募集費[ぼしゅうひ, boshuuhi] (n) recruiting expenses [Add to Longdo]
募兵[ぼへい, bohei] (n,vs) (military) recruiting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] recruiting coordinator [Add to Longdo]
招聘机构[zhāo pìn jī gòu, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] recruiting agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\ (r?*kr?t"), v. t. [imp. & p. p. {Recruited};
   p. pr. & vb. n. {Recruiting}.] [F. recruter, corrupted (under
   influence of recrue recruiting, recruit, from recro[^i]/tre,
   p. p. recr[^u], to grow again) from an older recluter,
   properly, to patch, to mend (a garment); pref. re- + OF. clut
   piece, piece of cloth; cf. Icel. kl[=u]tr kerchief, E.
   clout.]
   1. To repair by fresh supplies, as anything wasted; to remedy
    lack or deficiency in; as, food recruits the flesh; fresh
    air and exercise recruit the spirits.
    [1913 Webster]
 
       Her cheeks glow the brighter, recruiting their
       color.                --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to restore the wasted vigor of; to renew in
    strength or health; to reinvigorate.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with new men, as an army; to fill up or make up
    by enlistment; as, he recruited two regiments; the army
    was recruited for a campaign; also, to muster; to enlist;
    as, he recruited fifty men. --M. Arnold.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top