ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiescent

K W AY0 EH1 S AH0 N T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiescent-, *quiescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiescent[ADJ] ซึ่งสงบ, Syn. quiet, inactive, calm
quiescently[ADV] อย่างสงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quiescent(ควิเอส'เซินทฺ) adj. สงบ,เงียบ,นิ่ง,เฉยเมย,เงื่องหงอย,เฉื่อยชา., See also: quiescence n. quiescency n., Syn. quiet,inactive

English-Thai: Nontri Dictionary
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIESCENT    K W AY0 EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiescent    (j) kwˈaɪˈɛsnt (k w ai1 e1 s n t)
quiescently    (a) kwˈaɪˈɛsntliː (k w ai1 e1 s n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiescent \Qui*es"cent\, a. [L. quiescens, -entis, p. pr. of
   quiescere: cf. F. quiescent. See {Quiesce}.]
   1. Being in a state of repose; at rest; still; not moving;
    as, a quiescent body or fluid.
    [1913 Webster]
 
   2. Not ruffed with passion; unagitated; not in action; not
    excited; quiet; dormant; resting.
    [1913 Webster]
 
       In times of national security, the feeling of
       patriotism . . . is so quiescent that it seems
       hardly to exist.           --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Not sounded; silent; as, y is quiescent in "day"
    and "say."
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiescent \Qui*es"cent\, n. (Gram.)
   A silent letter. --M. Stuart.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiescent
   adj 1: not active or activated; "the quiescent level of
       centimeter wave-length solar radiation"
   2: marked by a state of tranquil repose; "the quiescent
     melancholy of the town"
   3: being quiet or still or inactive
   4: (pathology) causing no symptoms; "a quiescent tumor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top