ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profusion

P R AH0 F Y UW1 ZH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profusion-, *profusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profusion[N] ความมากมาย, Syn. abundance
profusion[N] ความมากมายเกินจำเป็น
profusion[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity

English-Thai: Nontri Dictionary
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ลานตา[adv.] (lān tā) EN: a profusion ; riot of   
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously   FR: à profusion

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFUSION    P R AH0 F Y UW1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profusion    (n) prˈəfjˈuːʒn (p r @1 f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überfluss {m} | Überflüsse {pl}profusion | profusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
咲き乱れる(P);咲乱れる(io)[さきみだれる, sakimidareru] (v1,vi) to bloom in profusion; (P) [Add to Longdo]
出盛る[でさかる, desakaru] (v5r,vi) to appear in profusion [Add to Longdo]
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements [Add to Longdo]
繚乱[りょうらん, ryouran] (adj-na,n) profusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profusion \Pro*fu"sion\, n. [L. profusio: cf. F. profusion.]
   [1913 Webster]
   1. The act of one who is profuse; a lavishing or pouring out
    without sting.
    [1913 Webster]
 
       Thy vast profusion to the factious nobles? --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundance; exuberant plenty; lavish supply; as, a
    profusion of commodities. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profusion
   n 1: the property of being extremely abundant; "the profusion of
      detail"; "the idiomatic richness of English" [syn:
      {profusion}, {profuseness}, {richness}, {cornucopia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top