ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

priesthood

P R IY1 S T HH UH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priesthood-, *priesthood*, priesthoo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priesthood(n) การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ, พระ

English-Thai: Nontri Dictionary
priesthood(n) สมณเพศ, ความเป็นพระ, การบวชเรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priesthood(n) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น), Syn. priest

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
African American members have been allowed to hold the priesthood since 1978.ถามได้ดี คนดำนะครับ ได้รับการอนุญาติให้บวชเป็นพระตั้งแต่ปี 1978 นั่นมันยุคดิสโก้เลย แล้วผู้หญิงล่ะ? Latter Days (2003)
I remember in your letter you explained how you used the priesthood to run away from things.ผมจำได้ว่าในจดหมายของคุณ... คุณอธิบายว่าใช้ความเป็นพระ เพื่อหนีจากบางอย่าง The Rite (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมณเพศ(n) monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชา[banphachā = bapphachā] (v) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk  FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บวช[būat] (v) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure  FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชหน้าไฟ[būat nāfai] (v) EN: enter the priesthood
คนดิบ[khon dip] (x) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood
ผนวช[phanūat] (v) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure  FR: prendre l'habit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIESTHOOD P R IY1 S T HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
priesthood (n) prˈiːsthud (p r ii1 s t h u d)
priesthoods (n) prˈiːsthudz (p r ii1 s t h u d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はふり, hafuri] (n) (1) (pol) (obsc) generic title for a member of the Shinto priesthood; (2) (See 神主, 禰宜) Shinto priest of lower rank than kannushi and negi [Add to Longdo]
出家[しゅっけ;すけ(ok), shukke ; suke (ok)] (n, vs) { Buddh } (See 在家) entering the priesthood; cenobite (coenobite); priest; monk; nun [Add to Longdo]
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) { Buddh } favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest) [Add to Longdo]
僧職[そうしょく, soushoku] (n, adj-no) { Buddh } priesthood [Add to Longdo]
僧籍[そうせき, souseki] (n) { Buddh } priesthood [Add to Longdo]
僧門[そうもん, soumon] (n) priesthood; Buddhism [Add to Longdo]
得度[とくど, tokudo] (n, vs) { Buddh } becoming a monk; entering priesthood [Add to Longdo]
入道[にゅうどう, nyuudou] (n) (1) { Buddh } entering the priesthood; priest; monk; (2) man with a shaven head; (3) bald-headed monster [Add to Longdo]
仏門[ぶつもん, butsumon] (n) Buddhism; priesthood [Add to Longdo]
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priesthood \Priest"hood\, n.
   1. The office or character of a priest; the priestly
    function. --Bk. of Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. Priests, taken collectively; the order of men set apart
    for sacred offices; the order of priests.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 priesthood
   n 1: the body of ordained religious practitioners

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 priesthood
  n.
 
   [TMRC; obs.] The select group of system managers responsible for the
   operation and maintenance of a batch computer system. On these computers, a
   user never had direct access to a computer, but had to submit his/her data
   and programs to a priest for execution. Results were returned days or even
   weeks later.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top