ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plz

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plz-, *plz*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plz มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plz*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Brno and P-p-p--Plzen, Znojmo.- Brno und P-p-p... Plzen, Znojmo. Spiderweb (1985)
-Plzen.- Plzen. Spiderweb (1985)
Just so you can tell people you got the same zip as Shannen Doherty.Nur damit du erzählen kannst, du hast die gleiche PLZ wie Shannen Doherty. Adios, Amigos (2007)
How would you like to see this place rocking a 90210 zip code?Wie würde es dir gefallen, wenn sie die PLZ 90210 hätte? Sorry, Harvey (2007)
I don't even know what zip code we're in.Ich weiß nicht mal, in welchem PLZ-Gebiet wir uns befinden. Malibooty (2007)
You got 90210 written all over your face.Du hast 90210 (PLZ Beverly-Hills) überall auf deinem Gesicht stehen. Unknown Trouble (2009)
5016--it's part of a zip code for italy or alabama.5016... es ist Teil einer PLZ für Italien oder Alabama. Pilot (2009)
I've made them complicated?Ich habe sie komplziert gemacht? You Have 0 Friends (2010)
It's complicated, all right, I didn't want to bore you with it.Es ist komplziert, okay, Ich wollte euch nicht damit langweilen. Parents' Evening (2012)
Look, I know this is very complicated.- Sieh mal, ich weiß, das ist sehr komplziert. Sundae, Bloody Sundae (2015)
So you need to run the mouse up the screen, click into there and pop your postcode in.Sie fahren mit der Maus nach oben, klicken hier und geben Ihre PLZ an. I, Daniel Blake (2016)
Well, these bars represent the ZIP plus four.Diese Striche repräsentieren die PLZ plus vier. Post Mortem (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PLZ : Postleitzahlpostcode, zip code [Am.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top