ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picked

P IH1 K T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picked-, *picked*, pick, picke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picked[ADJ] ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ, Syn. chosen, selected
picked[ADJ] ยอดเยี่ยม, Syn. excellent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could decide, and I picked his mom's underwear.ฉันเลือกได้แล้ว ฉันเลือกกางเกงในแม่หมอนี่ You Get Me (2017)
Which really all it meant was there was a bunch of idiots that used to be porn stars that had picked up a camera, myself included but mostly it was all guys.ความหมายของมันก็คือ มีพวกโง่ ๆ ทั้งหลาย ที่เคยเป็นดาราหนังโป๊ ที่หยิบกล้องขึ้นมา รวมถึงฉันด้วย... After Porn Ends 2 (2017)
Rhodes picked the wrong targetพอดีโรดส์เลือกเป้าผิดน่ะ The Fate of the Furious (2017)
We picked up a hitchhiker.เราแวะรับคนโบกรถมาน่ะ Kong: Skull Island (2017)
We are not going till she gets picked up.เรายังไม่กลับจนกว่าจะมีคนมารับเธอ Split (2016)
We didn't pick the place, Officer. It picked us.เราไม่เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ มันเลือกเรา Hidden Figures (2016)
I can't fly you to Maine for lunch or get you picked up in a Tesla and take you to your internship with Anna Wintour or whatever the hell they do in this neighborhood.พ่อไม่สามารถพาลูกบินไปกินเที่ยงที่เมน หรือพาลูกขึ้นรถไฟฟ้าเทสล่า พาลูกไปฝึกงานกับแอนนา วินทัวร์ Collateral Beauty (2016)
"so beautiful that he picked it"สวยกระทั่งพระเจ้าเก็บกุหลาบดอกนั้น Collateral Beauty (2016)
That I was picked out. I was chosen.ว่าผมก็หยิบออกมา ฉันได้รับการ คัดเลือก Denial (2016)
Let's get her picked up immediately. Sir, we just got a hit on White Hat's phone.วอชิงตันส่งทีมมาไต่สวนภรรยาผู้ต้องสงสัย ไปรับเธอมาเดี๋ยวนี้ Patriots Day (2016)
A taxi picked up a guy matching White Hat's description from Watertown to South Station.เรากำลังตรวจสอบรายงานที่แท็กซี่คันหนึ่ง รับชายที่รูปพรรณตรงกับไอ้หมวกขาว Patriots Day (2016)
Well, it's really not a problem. I'm going to get the girls picked up here after breakfast, anyway.ไม่ยุ่งยากหรอก ผมให้รถมารับลูกที่นี่ This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pickedAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
pickedAs soon as he sat down, he picked up the telephone.
pickedA woman picked my pocket in the crowd.
pickedFather had his wallet picked in the bus.
pickedFirst John put on his coat, and then he picked up his hat.
pickedHe bent down and picked up the ball.
pickedHe had his pocket picked in the crowd.
pickedHe picked a fight with me.
pickedHe picked flowers for her.
pickedHe picked it up carefully.
pickedHe picked me up on his way home.
pickedHe picked out some important idioms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked   FR: mûr ; à point
รับเลือก[v.] (rap-leūak) EN: be elected ; be picked   

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKED    P IH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picked    (v) pˈɪkt (p i1 k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拾物[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, ] picked up items (i.e. lost property), #124,282 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もぎたて[, mogitate] (adj-no) fresh-picked [Add to Longdo]
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops [Add to Longdo]
取り札;取札[とりふだ, torifuda] (n) (See 読み札) card(s) to be picked up [Add to Longdo]
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P) [Add to Longdo]
秋茄子[あきなす, akinasu] (n) (See 茄子) autumn eggplant; eggplant picked eaten in the autumn [Add to Longdo]
新鋭[しんえい, shin'ei] (adj-na,n,adj-no) freshly picked; newly produced; (P) [Add to Longdo]
精鋭[せいえい, seiei] (adj-na,n) elite; picked; powerful; efficient; (P) [Add to Longdo]
精兵[せいびょう;せいへい, seibyou ; seihei] (n) picked troops; elite soldiers; crack troops [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pick \Pick\ (p[i^]k), v. t. [imp. & p. p. {Picked} (p[i^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Picking}.] [OE. picken, pikken, to prick, peck;
   akin to Icel. pikka, Sw. picka, Dan. pikke, D. pikken, G.
   picken, F. piquer, W. pigo. Cf. {Peck}, v., {Pike}, {Pitch}
   to throw.]
   1. To throw; to pitch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As high as I could pick my lance.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To peck at, as a bird with its beak; to strike at with
    anything pointed; to act upon with a pointed instrument;
    to pierce; to prick, as with a pin.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate or open by means of a sharp point or points;
    as, to pick matted wool, cotton, oakum, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. To open (a lock) as by a wire.
    [1913 Webster]
 
   5. To pull apart or away, especially with the fingers; to
    pluck; to gather, as fruit from a tree, flowers from the
    stalk, feathers from a fowl, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. To remove something from with a pointed instrument, with
    the fingers, or with the teeth; as, to pick the teeth; to
    pick a bone; to pick a goose; to pick a pocket.
    [1913 Webster]
 
       Did you pick Master Slender's purse? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He picks clean teeth, and, busy as he seems
       With an old tavern quill, is hungry yet. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   7. To choose; to select; to separate as choice or desirable;
    to cull; as, to pick one's company; to pick one's way; --
    often with out. "One man picked out of ten thousand."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To take up; esp., to gather from here and there; to
    collect; to bring together; as, to pick rags; -- often
    with up; as, to pick up a ball or stones; to pick up
    information.
    [1913 Webster]
 
   9. To trim. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To pick at}, to tease or vex by pertinacious annoyance.
 
   {To pick a bone with}. See under {Bone}.
 
   {To pick a thank}, to curry favor. [Obs.] --Robynson (More's
    Utopia).
 
   {To pick off}.
    (a) To pluck; to remove by picking.
    (b) To shoot or bring down, one by one; as, sharpshooters
      pick off the enemy.
 
   {To pick out}.
    (a) To mark out; to variegate; as, to pick out any dark
      stuff with lines or spots of bright colors.
    (b) To select from a number or quantity.
 
   {To pick to pieces}, to pull apart piece by piece; hence
    [Colloq.], to analyze; esp., to criticize in detail.
 
   {To pick a quarrel}, to give occasion of quarrel
    intentionally.
 
   {To pick up}.
    (a) To take up, as with the fingers.
    (b) To get by repeated efforts; to gather here and there;
      as, to pick up a livelihood; to pick up news.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picked \Pick"ed\, a.
   1. Pointed; sharp. "Picked and polished." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Let the stake be made picked at the top. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having a pike or spine on the back; -- said of
    certain fishes.
    [1913 Webster]
 
   3. Carefully selected; chosen; as, picked men.
    [1913 Webster]
 
   4. Fine; spruce; smart; precise; dianty. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Picked dogfish}. (Zool.) See under {Dogfish}.
 
   {Picked out}, ornamented or relieved with lines, or the like,
    of a different, usually a lighter, color; as, a carriage
    body dark green, picked out with red.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top