ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patronize

P EY1 T R AH0 N AY2 Z   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patronize-, *patronize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize[VT] อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patronize(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
patronize (vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't patronize me, okay?- อย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็กโง่ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Don't patronize me, Lynn.อย่าทำเหมือนผมเป็นเด็กลินน์ Catch You Later (2015)
Lawrence, please, don't patronize me.ลอว์เรโปรดอย่าสนับสนุนฉัน The Big Short (2015)
No, don't patronize me.ไม่ค่ะ อย่ามาทำเป็นพูดดีไปหน่อยเลย The Axeman Cometh (2013)
Don't patronize me. Just tell me. What's the deal?ไม่ต้องมายอฉัน แค่บอกมาว่า ตกลงมันเรื่องอะไร Red John's Rules (2013)
I won't coddle you or patronize you with an apology.ผมจะไม่โอ๋คุณ หรือเอาใจคุณด้วยการขอโทษ King's Castle (2013)
What? Every time you patronize me,ทุกครั้งที่เธอสนับสนุนฉัน Feud (2013)
Don't patronize me!อย่ามาตีซี้กับฉัน! A Bear and Honey (2012)
I'm not trying to patronize you, Oliver.ฉันไม่ได้พยายามเอาใจคุณอยู่นะ โอลิเวอร์ The Origins of Monstrosity (2012)
How come I'm not best friends with anyone in the group? Aw! Don't patronize me.ทำไมฉันถึงไม่ได้ เป็นเพื่อนรักกับใครในกลุ่มเลย? ไม่ต้องมาโอ๋ฉัน ♪ She'll be coming around the mountain ♪ Origins of Vampire Mythology (2012)
Don't patronize me.อย่าพูดแบบนั้นกับผม You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
I don't need you to patronize me.ฉันอยากให้เห็นหัวกันบ้าง ไม่มีใครสนใจฉันเลย Judge, Jury, Executioner (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronizeBe patronized.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize   FR: soutenir
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand   FR: aider ; soutenir ; assister
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially   FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement
อุปการะ[v.] (uppakāra = upakāra) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist   FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRONIZE    P EY1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZE    P AE1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZED    P EY1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZED    P AE1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZES    P EY1 T R AH0 N AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patronize    (v) pˈætrənaɪz (p a1 t r @ n ai z)
patronized    (v) pˈætrənaɪzd (p a1 t r @ n ai z d)
patronizes    (v) pˈætrənaɪzɪz (p a1 t r @ n ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronize \Pa"tron*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Patronized}; p.
   pr. & vb. n. {Patronizing}.]
   1. To act as patron toward; to support; to countenance; to
    favor; to aid.
    [1913 Webster]
 
       The idea has been patronized by two States only.
                          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To trade with customarily; to frequent as a customer.
    [Commercial Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To assume the air of a patron, or of a superior and
    protector, toward; -- used in an unfavorable sense; as, to
    patronize one's equals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patronize
   v 1: assume sponsorship of [syn: {sponsor}, {patronize},
      {patronise}]
   2: do one's shopping at; do business with; be a customer or
     client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at},
     {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   3: treat condescendingly [syn: {patronize}, {patronise},
     {condescend}]
   4: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as
     he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top