ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overbearing

OW1 V ER0 B EH1 R IH0 NG   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overbearing-, *overbearing*, overbear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overbearing[ADJ] ช่างเจ้ากี้เจ้าการ, See also: ที่ชอบบังคับ, Syn. domineering, bossy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And whatever you do, do not appear overbearing.ไม่ว่าลูกกำลังทำอะไรกันอยู่ อย่าทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการนะ Pride & Prejudice (2005)
All you do is accuse me of being overbearing.คุณก็ดีแต่โทษชั้น ว่าเลี้ยงเค้าไม่ดี Sad Movie (2005)
I know you hate me, but this isn't me being some overbearing bitch.ฉันรู้ว่าเธอดเกลียดฉัน แต่นี่ฉันไม่ใช่ คนช่างเจ้ากี้เจ้าการ Hell Followed (2008)
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ You've Got Yale! (2009)
And overbearing parents, Overbooked schedules...มีพ่อแม่เจ้ากี้เจ้าการ Carrnal Knowledge (2009)
He's overbearing and untrusting, and I'm evaluating the future of our relationship.เขาประคับประคองฉัน มากไปและยังไม่เชื่อใจอีก และฉันประเมินอนาคต ของความสัมพันธ์ของเราแล้ว A Night at the Bones Museum (2009)
Overbearing. Shhh!หยิ่งยโส ชูวววว The Last Dragonlord (2009)
Very overbearing.หยิ่งยโสมาก เมอร์ลิน! The Last Dragonlord (2009)
I have never met a more obnoxious, complicated, overbearing, gorgeous, smart, sexy woman in my life.ผมไม่เคยพบผู้หญิงที่น่ารังเกียจ ซับซ้อน เจ้ากี้เจ้าการ สวยเลิศ ฉลาด เซ็กซี่เท่านี้มาก่อน Bride Wars (2009)
Yes. Will it be the overbearing, hypercritical father...แล้วจะได้เห็นดีกันว่าใครจะชนะ ระหว่างตัวพ่อช่างจับผิด Searching (2011)
You have a membership to the Einstein Museum and an overbearing obsession with facial symmetry.เธอเป็นสมาชิก พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ และความหยิ่งยโส ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วน Last Temptation (2011)
But we are cut from the same cloth-- overbearing mother, absent father, the weight of a thousand expectations.แต่เราตัดชุดมาจากที่เดียวกัน แม่จอมเจ้ากี้เจ้าการ.. พ่อที่ไม่มางานแต่ง Father and the Bride (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent   FR: arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERBEARING    OW1 V ER0 B EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overbearing    (v) ˌouvəbˈɛəʴrɪŋ (ou2 v @ b e@1 r i ng)
overbearingly    (a) ˌouvəbˈɛəʴrɪŋliː (ou2 v @ b e@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations, #25,893 [Add to Longdo]
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] overbearing; arrogant bully, #54,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
居丈高;威丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na,n) high-handed; overbearing [Add to Longdo]
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
暴慢[ぼうまん, bouman] (adj-na,n) ill-mannered; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overbearing \O`ver*bear"ing\, a.
   1. Overpowering; subduing; repressing. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Aggressively haughty; arrogant; domineering; tyrannical;
    dictatorial; insolent.
    [1913 Webster] --{O`ver*bear"ing*ly}, adv. --
    {O`ver*bear"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overbearing
   adj 1: expecting unquestioning obedience; "the timid child of
       authoritarian parents"; "insufferably overbearing
       behavior toward the waiter" [syn: {authoritarian},
       {dictatorial}, {overbearing}]
   2: having or showing arrogant superiority to and disdain of
     those one views as unworthy; "some economists are disdainful
     of their colleagues in other social disciplines"; "haughty
     aristocrats"; "his lordly manners were offensive"; "walked
     with a prideful swagger"; "very sniffy about breaches of
     etiquette"; "his mother eyed my clothes with a supercilious
     air"; "a more swaggering mood than usual"- W.L.Shirer [syn:
     {disdainful}, {haughty}, {imperious}, {lordly},
     {overbearing}, {prideful}, {sniffy}, {supercilious},
     {swaggering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top