ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outlook

AW1 T L UH2 K   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlook-, *outlook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlook[N] ทัศนคติ, Syn. attitude, perspective
outlook[N] อนาคตที่คาดหวังไว้, See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น, Syn. expectations, prospect
outlook[N] ทัศนียภาพ, Syn. view, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like operations, they give you a sense of outlook.ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้ Help! (1965)
He got the wrong outlook on this thing.มันมองภาพผิดไปจ่า Casualties of War (1989)
You got the wrong outlook.แกวาดภาพรวมผิดไปนะ Casualties of War (1989)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
The five-day outlook calls for intense flooding followed by the end of the world.ตามด้วยการสิ้นสุดของโลก Ice Age: The Meltdown (2006)
- Well, I can't speak to its efficacy but as long as it doesn't interfere with our treatment anything that helps my patient have a better outlook a better comfort, is fine by me.- เอ่อ ผมพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพไม่ได้ แต่ตราบใดที่มันไม่มีผลกระทบ ต่อการรักษาของเรา ทุกวิธีรักษาที่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยของผม มีแนวโน้มอาการดีขึ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Having a better outlook can make a tremendous difference.สุขภาพจิตใจดีขึ้น สร้างความแตกต่างได้อย่างมาก A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You know, sir, I appreciate that you are different from your father, both in outlook and... temperament.กรุณา ดำเนินต่อไป เราขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าจอร์จ สู่สวรรคาลัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า The King's Speech (2010)
Sometimes when I'm feeling stressed out I go out and buy a cute top or a fun skirt and I have a whole new outlook on life.บางครั้งเวลฉันเครียดกับบางเรื่อง ฉันจะออกไปหาซื้อเสื้อน่ารักๆ หรือกระโปรงจ๊าบๆ และฉันจะมีมุมมองใหม่ในชีวิต The Pants Alternative (2010)
Normally I would have a completely different outlookโดยปกติผมมีมุมมองแตกต่าง ไปจากนี้อย่างสิ้นเชิง Miss Mystic Falls (2010)
Investment in a company without a business outlook.มันเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถ คาดหวังอะไรได้ในอนาคต Episode #1.12 (2010)
Outlook is perfect. Any approach can be seen for miles.จากตรงนี้เราสามารถเห็นศัตรูจากระยะหลายกิโลเมตร Ironclad (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlookBusiness is bad, and the outlook for next year is even worse.
outlookCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
outlookHis unhappy childhood affected his outlook on life.
outlookI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.
outlookLet go of your negative outlook on life.
outlookThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.
outlookThe outlook for our business isn't good.
outlookThe outlook is grim.
outlookThe outlook was negative.
outlookThere seems to be a difference in outlook between us.
outlookThe weather outlook for tomorrow is not good.
outlookThey hoped to change their outlook and plans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มองโลก[v. exp.] (møng lōk) EN: have the perspective of ; have a outlook   FR: avoir une vision

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLOOK    AW1 T L UH2 K
OUTLOOKS    AW1 T L UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlook    (n) ˈautluk (au1 t l u k)
outlooks    (n) ˈautluks (au1 t l u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, ] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to, #8,976 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausblick {m}; Aussicht {f} | Ausblicke {pl}; Aussichten {pl}outlook | outlooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトルック;アウトゥルック[, autorukku ; autourukku] (n) outlook [Add to Longdo]
宇宙観[うちゅうかん, uchuukan] (n) one's outlook on the universe [Add to Longdo]
概況[がいきょう, gaikyou] (n) outlook; general situation; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
景気見通し[けいきみとおし, keikimitooshi] (n) economic outlook [Add to Longdo]
景況[けいきょう, keikyou] (n) situation; business climate; outlook [Add to Longdo]
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlook \Out*look"\, v. t.
   1. To face down; to outstare.
    [1913 Webster]
 
       To outlook conquest, and to win renown. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inspect throughly; to select. [Obs.] --Cotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlook \Out"look`\, n.
   1. The act of looking out; watch.
    [1913 Webster]
 
   2. One who looks out; also, the place from which one looks
    out; a watchower. --Lyon Playfair.
    [1913 Webster]
 
   3. The view obtained by one looking out; scope of vision;
    sight; appearance.
    [1913 Webster]
 
       Applause
       Which owes to man's short outlook all its charms.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. The likely outcome, such as is indicated by the present
    situation; prospects; prognosis; as, the outlook is grim.
    [PJC]
 
   5. The point of view or attitude of a person; as, one's
    outlook on life is affected by illness.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlook
   n 1: a habitual or characteristic mental attitude that
      determines how you will interpret and respond to situations
      [syn: {mentality}, {outlook}, {mindset}, {mind-set}]
   2: belief about (or mental picture of) the future [syn:
     {expectation}, {outlook}, {prospect}]
   3: the act of looking out [syn: {lookout}, {outlook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top