ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientate

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientate-, *orientate*
Possible hiragana form: おりえんたて
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientate oneself[PHRV] คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we'll need some way to orientate in here maybe the enemy's gate is down?ในนี้พื้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง แรงโน้มถ่วงให้เหมือนบนโลก ก้าวผ่านประตูนั่น เธอจะอยู่สภาพไร้แรงโน้มถ่วง Ender's Game (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientate    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)
orientated    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪts (oo1 r i@ n t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
方向付ける;方向づける[ほうこうづける, houkoudukeru] (v1) to direct; to guide; to orient; to orientate; to align [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. i.
   To move or turn toward the east; to veer from the north or
   south toward the east.
   [1913 Webster] orientated

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Orientated}; p.
   pr. & vb. n. {Orientating}.] [From {Orient}.]
   [1913 Webster]
   1. To place or turn toward the east; to cause to assume an
    easterly direction, or to veer eastward.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange in order; to dispose or place (a body) so as to
    show its relation to other bodies, or the relation of its
    parts among themselves.
    [1913 Webster]
 
       A crystal is orientated when placed in its proper
       position so as to exhibit its symmetry. --E. S.
                          Dana.
    [1913 Webster]
 
   3. Same as {orient}[2].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientate
   v 1: determine one's position with reference to another point;
      "We had to orient ourselves in the forest" [syn: {orient},
      {orientate}] [ant: {disorient}, {disorientate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top