ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oh!

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oh!-, *oh!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! Oh!โอ้... MacGruber (2010)
Oh! Oh!โอ้! Oiled (2010)
Oh! Yep!ใช่เลย Christmas Help (2012)
Oh! Uh...โอ้ อา.. Bad Grandpa (2013)
Oh! You sing a song!โอ คุณร้องเพลง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh! My heart!โอ หัวใจของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh! Oh, how clumsy of me.โอ้วิธีเงอะงะของฉัน Pinocchio (1940)
- Ho, ho, ho! - Oh! - Ho!แค่ในวันรุ่งขึ้น Help! (1965)
Oh! Oh, that stings.โอ้ โอ้ว่าเหล็ก Help! (1965)
Oh dear, I must lie down. Oh! That's better.โอ้ มันดีกว่า Help! (1965)
- Oh! Get me the home office.ได้รับฉันสำนักงานที่บ้าน Help! (1965)
Oh! Never mind.โอ้ ไม่คือไร ไม่คือไร ลองอีกครั้ง Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh!Oh! how awful!
oh!Oh! I know the man.
oh!Oh! It's my day.
oh!Oh! Show me please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหม[INT] oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ
โอ้[INT] Oh!, Syn. โอ้ว่า, Example: โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบเหลือจะหยิบมาชมภิรมย์สันต์เหมือนดวงดาว, Thai definition: คำในคำประพันธ์ ใช้ในความรำพึง พรรณนา วิงวอน หรือปลอบเป็นต้น เช่น โอ้พ่อพลายสายสวาทของน้องเอ๋ย ไม่เคยเลยจะห่างเหเสนหา
คุณพระช่วย[INT] god help me!, See also: Oh!, my god!, Example: ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปดู คุณพระช่วย! เป็นนิ้วหัวแม่มือของคนงานอยู่บนเศษผ้า
โอ๊ะ[INT] Oh!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหม[interj.] (maē) EN: oh! ; ah!   FR: hein ! ; ça alors !

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ō, , ] Oh!, #2,611 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おや[, oya] (conj,int,n) oh!; oh?; my!; (P) [Add to Longdo]
ふふん[, fufun] (int) pooh! [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やれ[, yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God! [Add to Longdo]
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oh \Oh\ ([=o]), interj. [See {O}, interj.]
   An exclamation expressing various emotions, according to the
   tone and manner, especially surprise, pain, sorrow, anxiety,
   or a wish. See the Note under {O}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ol \-ol\ (-[=o]l or -[o^]l) suff. [From alcohol.] (Chem.)
   A suffix denoting that the substance in the name of which it
   appears belongs to the series of alcohols or hydroxyl
   derivatives, as ethanol, carbinol, phenol, glycerol, etc.
   Such compounds contain the hydroxy radical ({-OH}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molecular formula \mo*lec"u*lar form"u*la\, n. (Chem.)
   An expression representing the composition of elements in a
   chemical substance, commonly consisting of a series of
   letters and numbers comprising the atomic symbols of each
   element present in a compound followed by the number of atoms
   of that element present in one molecule of the substance.
   Thus the molecular formula for common alcohol (ethyl alcohol)
   is {C2H6O}, meaning that each molecule contains two carbon
   atoms, six hydrogen atoms, and one oxygen atom. The molecular
   formula may be written to provide some indication of the
   actual structure of the molecule, in which case structural
   units may be written separately. Thus, ethyl alcohol can also
   be written as {CH3.CH2.OH} or {CH3-CH2-OH}, in which the
   period or dash between functional groups indicates a single
   bond between the principle atoms of each group. This formula
   shows that in ethyl alcohol, the carbon of a methyl group
   ({CH3-}) is attached to the carbon of a methylene group
   ({-CH2-}), which is attached to the oxygen of a hydroxyl
   group ({-OH}). A {structural formula} is a graphical
   depiction of the relative positions of atoms in a molecule,
   and may be very complicated.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OH
     Off-Hook (MODEM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 oh /o/ 
  oh

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 oh
  oh

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 oh /o/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top