ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimeograph

M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimeograph-, *mimeograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimeograph[N] เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข
mimeograph[VT] อัดสำเนาจากกระดาษไข, Syn. copy, simulate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา

English-Thai: Nontri Dictionary
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา,ทำสำเนา,โรเนียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว[N] duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว[N] duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count unit: แผ่น

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMEOGRAPH    M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimeograph    (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
mimeographs    (v) mˈɪmɪəʳgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
mimeographed    (v) mˈɪmɪəʳgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
mimeographing    (v) mˈɪmɪəʳgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
孔版[こうはん, kouhan] (n) mimeograph [Add to Longdo]
孔版印刷[こうはんいんさつ, kouhan'insatsu] (n) stencil printing; mimeographic printing [Add to Longdo]
謄写[とうしゃ, tousha] (n,vs) copy; transcription; mimeograph; photocopy [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] (n) mimeograph; stencil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimeograph \Mim"e*o*graph\, n. [Gr. ? to imitate + -graph.]
   A copying device that uses a stencil through which ink is
   pressed; it was invented by Edison.
 
   Syn: mimeo, mimeograph machine, Roneo.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mimeograph \mimeograph\ v. t.
   to make copies of using a mimeograph; as, She mimeographed
   the syllabus.
 
   Syn: mimeo.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimeograph
   n 1: a rotary duplicator that uses a stencil through which ink
      is pressed (trade mark Roneo) [syn: {mimeograph}, {mimeo},
      {mimeograph machine}, {Roneo}, {Roneograph}]
   v 1: print copies from (a prepared stencil) using a mimeograph;
      "She mimeographed the syllabus" [syn: {mimeograph},
      {mimeo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top