ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master of ceremonies

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master of ceremonies-, *master of ceremonies*, master of ceremonie , master of ceremony
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master of ceremonies[N] พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターオブセレモニー[, masuta-obuseremoni-] (n) master of ceremonies [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremony \Cer"e*mo*ny\, n.; pl. {Ceremonies}. [F.
   c['e]r['e]monie, L. caerimonia; perh. akin to E. create and
   from a root signifying to do or make.]
   1. Ar act or series of acts, often of a symbolical character,
    prescribed by law, custom, or authority, in the conduct of
    important matters, as in the performance of religious
    duties, the transaction of affairs of state, and the
    celebration of notable events; as, the ceremony of
    crowning a sovereign; the ceremonies observed in
    consecrating a church; marriage and baptismal ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       According to all the rites of it, and according to
       all the ceremonies thereof shall ye keep it [the
       Passover].              --Numb. ix. 3
    [1913 Webster]
 
       Bring her up the high altar, that she may
       The sacred ceremonies there partake. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       [The heralds] with awful ceremony
       And trumpet's sound, throughout the host proclaim
       A solemn council.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior regulated by strict etiquette; a formal method of
    performing acts of civility; forms of civility prescribed
    by custom or authority.
    [1913 Webster]
 
       Ceremony was but devised at first
       To set a gloss on . . . hollow welcomes . . .
       But where there is true friendship there needs none.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Al ceremonies are in themselves very silly things;
       but yet a man of the world should know them.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   3. A ceremonial symbols; an emblem, as a crown, scepter,
    garland, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disrobe the images,
       If you find them decked with ceremonies.
       . . . Let no images
       Be hung with C[ae]sar's trophies.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A sign or prodigy; a portent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       C[ae]sar, I never stood on ceremonies,
       Yet, now they fright me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Master of ceremonies}, an officer who determines the forms
    to be observed, or superintends their observance, on a
    public occasion.
 
   {Not to stand on ceremony}, not to be ceremonious; to be
    familiar, outspoken, or bold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master of ceremonies
   n 1: a person who acts as host at formal occasions (makes an
      introductory speech and introduces other speakers) [syn:
      {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top