ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lateen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lateen-, *lateen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lateen[ADJ] เกี่ยวกับใบเรือที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lateen (j) lˈətˈiːn (l @1 t ii1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lateinersegel {n} [naut.]lateen sail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lateen \la*teen"\, a.
   1. (Naut.) Of or pertaining to a peculiar rig used in the
    Mediterranean and adjacent waters, esp. on the northern
    coast of Africa; pertaining to a lateen sail. See below.
    [1913 Webster]
 
   2. rigged with a triangular (lateen sail).
 
   Syn: lateen-rigged.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lateen
   adj 1: rigged with a triangular (lateen) sail [syn: {lateen},
       {lateen-rigged}]
   n 1: a triangular fore-and-aft sail used especially in the
      Mediterranean [syn: {lateen}, {lateen sail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top