ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knock-knee

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knock-knee-, *knock-knee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock-knee[N] การโค้งเข้าหากันของขาอย่างผิดปกติบริเวณหัวเข่า แต่ข้อเท้าแยกห่างออกจากกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knock-kneed (j) nˈɒk-nˈiːd (n o1 k - n ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed [Add to Longdo]
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knock-knee \knock"-knee`\, n. (Med.)
   A condition in which the knees are bent in so as to touch
   each other in walking; inknee.
 
   Syn: knock-knees, genu valgum.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock-knee
   n 1: an inward slant of the thigh [syn: {knock-knee}, {genu
      valgum}, {tibia valga}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top