ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kennan

K EH1 N AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kennan-, *kennan*
Possible hiragana form: けんなん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน Burn After Reading (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
KENNAN    K EH1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kennan    (n) kˈiːnən (k ii1 n @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣難[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
険難;嶮難[けんなん, kennan] (adj-na,n) steep; dangerous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kennan
   n 1: United States diplomat who recommended a policy of
      containment in dealing with Soviet aggression (1904-2005)
      [syn: {Kennan}, {George F. Kennan}, {George Frost Kennan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top