ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoistic

JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoistic-, *jingoistic*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jingoistic มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jingoistic*)
CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISTIC JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingoistic (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chauvinistisch {adj}chauvinistic; jingoistic; flag-waving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jingoistic \jin`go*ist"ic\, a.
   1. fanatically and bellicosely patriotic; aggressively
    chauvinistic; belligerent in international relations.
 
   Syn: chauvinistic, flag-waving(prenominal), nationalistic,
     superpatriotic.
     [PJC]
 
   2. Given to expressing partisan sentiments in slogans,
    especially belligerently patriotic views.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingoistic
   adj 1: fanatically patriotic [syn: {chauvinistic}, {flag-
       waving(a)}, {jingoistic}, {nationalistic},
       {ultranationalistic}, {superpatriotic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top