ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermixture

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermixture-, *intermixture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermixture(n) การผสมเข้าด้วยกัน, See also: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermixturen. การผสมผสาน, การคลุกเคล้า, สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน, สิ่งที่ใส่ลงไปผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
intermixture(n) การผสมผเส, การปนเป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermixture (n) ˌɪntəmˈɪkstʃər (i2 n t @ m i1 k s ch @ r)
intermixtures (n) ˌɪntəmˈɪkstʃəz (i2 n t @ m i1 k s ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n, vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermixture \In`ter*mix"ture\ (?; 135), n.
   1. A mass formed by mixture; a mass of ingredients mixed.
    --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Admixture; an additional ingredient.
    [1913 Webster]
 
       In this height of impiety there wanted not an
       intermixture of levity and folly.   --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intermixture
   n 1: any foodstuff made by combining different ingredients; "he
      volunteered to taste her latest concoction"; "he drank a
      mixture of beer and lemonade" [syn: {concoction},
      {mixture}, {intermixture}]
   2: an additional ingredient that is added by mixing with the
     base; "the growing medium should be equal parts of sand and
     loam with an admixture of peat moss and cow manure"; "a large
     intermixture of sand" [syn: {admixture}, {intermixture}]
   3: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and
     water"; "the mixing of sound channels in the recording
     studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
     {intermixture}, {mixing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top