ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interesting.

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interesting.-, *interesting.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very interesting. I didn't know that one. Try again.ฉันไม่ทราบว่าหนึ่ง ลองอีก ครั้ง. 2010: The Year We Make Contact (1984)
All that sounds really, really interesting. It's actually fantastically boring.ก็น่าสนใจอยู่หรอก แต่รู้ไหมว่ามันน่าเบื่อสุดๆ เลย Good Will Hunting (1997)
It's just so interesting. You said it like it was nothing.เรื่องที่คุณพูดน่าสนใจมาก แต่คุณพูดเหมือนไม่มีอะไร As Good as It Gets (1997)
- I didn't mean to scare you. I just think you're interesting. - Thanks.ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่คิดว่าเธอน่าสนใจ American Beauty (1999)
Interesting. Why do you ask?น่าสนใจ ทำไมคุณถึงถามล่ะ Legally Blonde (2001)
Interesting. That was quicker than the others.น่าสนใจนะ คุณใจร้อนกว่าคนอื่นๆมากเลย The Matrix Reloaded (2003)
You like those? It's interesting. I was on the North Shore...นายชอบมันเหรอ น่าสนใจแฮะ ชั้นไปที่ชายฝั่งทางเหนือเมื่อวันก่อน 50 First Dates (2004)
It's interesting. I used to have this professor at Oxford, okay?มันน่าสนใจ, ฉันเคยมีอาจารย์ ที่อ็อกซ์ฟอร์ด Mission: Impossible III (2006)
Yes, yes, interesting. But they would disagree with you in Spain.ใช่ครับใช่ แต่ที่สเปนจะเห็นแตกต่างออกไป The Da Vinci Code (2006)
That's interesting. Can it be found in Rio ?น่าสนใจ พบพืชนี้ในริโอมั้ย? Rio (2006)
Interesting. You won't give me an advance?น่าสนใจดีนี่ / คุณไม่อยากให้ผมก้าวหน้าหรอ Chapter Four 'Collision' (2006)
- Oh, this is interesting. Mind if I...-น่าสนใจ ว่าอะไรไหมถ้าผม... Ratatouille (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interesting.All the stories are interesting.
interesting.All you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interesting.Among interesting games, Mahjong is the most interesting.
interesting.Any book will do as long as it is interesting.
interesting.Any book will do, so long as it is interesting.
interesting.Christi's mysteries are most decidedly interesting.
interesting.Cooking is interesting.
interesting.Disneyland was very interesting. You should have come with us.
interesting.English is not easy, but it is interesting.
interesting.Even if this book reads how many times it is interesting.
interesting.Every time I read this novel, I find it very interesting.
interesting.For myself, the play was fairly interesting.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interesting \In"ter*est*ing\, a.
   Engaging the attention; exciting, or adapted to excite,
   interest, curiosity, or emotion; as, an interesting story;
   interesting news. --Cowper.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top