ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inharmoniou

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inharmoniou-, *inharmoniou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inharmonious[ADJ] ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งไม่ประสานกัน, Syn. discordant, tuneless, dissonant, Ant. agreeable
inharmoniously[ADV] อย่างไม่ลงรอยกัน, See also: อย่างไม่ประสานกัน, Syn. inconsistently, incompatibly, dissonantly;
inharmoniousness[N] ความไม่ลงรอยกัน, Syn. disagreement, discordance, dishamony

English-Thai: Nontri Dictionary
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inharmonious    (j) ˌɪnhaːmˈounɪəʴs (i2 n h aa m ou1 n i@ s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top