ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressionist

IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressionist-, *impressionist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionistic transcriptionการถอดเสียงไม่จำกัดสัญลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kids, every story in a man's life is like a dot in an Impressionist painting...Kids, every story in a man's life is like a dot in an Impressionist painting... The Sweet Taste of Liberty (2005)
The Louvre, the Impressionist museum, the Picasso Museum.พิพิธภัณท์ลูฝว์ ปิกัสโซ่ Taken (2008)
They own the California Impressionist Gallery.พวกเค้าเป็นเจ้าของ California Impressionist Gallery Red Lacquer Nail Polish (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionistThat painting is a masterpiece of impressionist art.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T
IMPRESSIONISTS IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T S
IMPRESSIONISTIC IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionist (n) ˈɪmprˈɛʃənɪst (i1 m p r e1 sh @ n i s t)
impressionists (n) ˈɪmprˈɛʃənɪsts (i1 m p r e1 sh @ n i s t s)
impressionistic (j) ˈɪmprˌɛʃənˈɪstɪk (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionist { m } | Impressionisten { pl }impressionist | impressionists [Add to Longdo]
impressionistisch { adj }impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象主義者[いんしょうしゅぎしゃ, inshoushugisha] (n) an impressionist [Add to Longdo]
印象派[いんしょうは, inshouha] (n) Impressionists [Add to Longdo]
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionist \Im*pres"sion*ist\, n. [F. impressionniste.] (Fine
   Arts)
   One who adheres to the theory or method of impressionism in
   art; especially, a painter who paints in the impressionistic
   style; as, the skyrocketing prices of paintings by the French
   impressionists.
   [1913 Webster] Impressionist

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionist \Im*pres"sion*ist\, Impressionistic
 \Im*pres`sion*is"tic\, a.
   Pertaining to, or characterized by, impressionism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressionist
   adj 1: relating to or characteristic of Impressionism;
       "impressionist music" [syn: {impressionist},
       {impressionistic}]
   n 1: a painter who follows the theories of Impressionism

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 impressionist /imprɛʃonist/
  impressionist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top